Naslovna Obavještenja Prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade „20. novembar“

Prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade „20. novembar“

0

Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o opštinskoj Nagradi „20. novembar“ („Službeni list CG – opštinski propisi br. 8/09) Žiri za dodjelu nagrade „20. novembar“, objavljuje

 JAVNI POZIV

za prikupljanje predloga za dodjelu

opštinske nagrade „20. novembar“

 1.        Pozivaju se građani, preduzeća i ustanove, nevladine organizacije i udruženja na području opštine Pljevlja da predlože kandidate (pojedince i pravna lica) za dodjelu Nagrade „20. novembar“ za 2011. godinu.

2.        Nagrada se dodjeljuje za ostvarene rezultate i dati doprinos iz oblasti: naučno istraživačkog rada, unapređenja i organizacije proizvodnje, turizma, trgovine i usluga, za umjetnička djela, za stručne i publicističke radove, kulturno prosvjetne i umjetničke aktivnosti, za fizičku kulturu i sport, za značajne rezultate koji doprinose unapređenju rada državnih organa i organa lokalne uprave i službi, kao i za druga stvaralaštva i doprinos od posebnog značaja za opštinu Pljevlja i njen razvoj.

3.        Nagrada se dodjeljuje građanima i pravnim licima za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva.

4.        Nagrada se može dodjeljivati i licima koja žive i rade van područja Opštine Pljevlja, ili crne Gore, ako tematika njihovih radova i postignuti rezultati doprinose razvoju i afirmaciji opštine Pljevlja.

Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

5.        Predlog za dodjelu Nagrade, pored uslova utvrđenih tačkom 2. ovog poziva, mora da sadrži i obrazloženje u pisanom obliku.

6.        Predlozi za Nagradu predaju se  Žiriju za dodjelu Nagrade „20. novembar“ do 1. oktobra 2011. godine, na adresu:

 

Skupština opštine Pljevlja

Žiri za dodjelu Nagrade „20. novembar“

PLJEVLJA, Ul. Kralja  Petra I bb

 

Kontakt telefon:             069 309 402      

 

Javni poziv za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu prikupljanjem ponuda

Na osnovu člana 29. stav 2. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list CG“ br. 1/08), člana 4. i člana 7 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini  („Sl. list CG“ br. 44/10) i Saglasnosti Vlade Crne Gore br.03-6025 od 23.06.2011.godine     (Sl.list CG br.37/11),   Direkcija za imovinu opštine Pljevlja