Naslovna Najnovije vijesti „JEDAN DAN POSVETI MENI“

„JEDAN DAN POSVETI MENI“

0

Opšti cilj projekta je doprinos u ostvarivanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i domaćim zakonodavstvom.

Specifični cilj projekta je podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije, kroz :
• organizovanje seta od 10 obuka za 200 predstavnika organa državne uprave, organe lokalne uprave, ustanove i subjekte na teritoriji opštine Pljevlja na temu diskriminacije lica sa invaliditetom, i to: radionica za zdravstvene radnike, radionica za učitelje i vaspitače, radionica za nastavnike i profesore, radionica za predstavnike Zavoda za zapošljanje i poslodavce, radionica za predstavnike medija, za predstavnike lokalne uprave, radionica za predstavnike političkih partija, radionica za predstavnike organa lokalne uprave i ustanova kulture, radionica za predstavnike sportskih subjekata i sportskih organizacija, radionica za predstavnike MUP-a, sudstva, tužilaštva i inspekcijskih organa,


• osnaživanje 20 lica sa invaliditetom; organizovanjem seta od 4 radionice
snimanje filma o životu osoba sa invaliditetom, njegovo prikazivanje u medijima i organizovanje medijske kampanje usmjerene na zabranu diskriminacije.
Projekat traje 10 mjeseci. Podržan je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.
Prva radionica je održana sa predstavnicima Doma zdravlja i Opšte bolnice Pljevlja. Tema radionice je bila “Diskriminacija u oblasti zdravstvene zaštite”.

U interaktivnoj radionici razmijenjena su mišljenja, iskustva, predstavljen je Zakon o zabrani diskriminacije, Nacionalna strategija za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti, Lokalni plan akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti sa posebnim osvrtom na oblast zdravstvene zaštite i aktivnosti koje su predviđene da se realizuju u ovoj oblasti na lokalnom nivou.

Naravno , ovom prilikom i zahvalnost direktorima i učesnicima što su prepoznali važnost ove teme za lica sa invaldiitetom i doprinijeli da se kroz realizaciju ove aktivnosti i nakon donešenih zaključaka u daljoj realizaciji istih doprinesu poboljšanju položaja lica sa invaliditetom-kako nam je kazala trenerica Mira Topović.