Naslovna Najnovije vijesti Javni poziv za finansiranje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu...

Javni poziv za finansiranje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom

0

Javni poziv za finansiranje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom za 2020. godinu u opštinama:Bijelo Polje, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav, Gusinje, Rožaje i Prijestonici Cetinje

Bliži uslovi za pružanje i korišćenje, normativi i minimalni standardi za uslugu pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici („Službeni list Crne Gore“, broj 63/19).
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim javnim pozivom za deset mjeseci u 2020. godini u opštinama Bijelo Polje, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav, Gusinje, Rožaje i Prijestonici Cetinje je 294.300,00 eura. 

Učesnici javnog poziva mogu biti: 

Pružaoci usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom koji:
• pružaju ulugu pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom;
• ispunjavaju standarde za pružanje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom;
• posjeduju licencu za obavljanje djelatnosti za pružanje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom.

Opis poslova:


Pružalac usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom obezbjeđuje: 

1) nabavku hrane, pomoć pri pripremi obroka i hranjenju;
2) pomoć pri kretanju;
3) pomoć pri održavanju lične higijene i higijene prostora;
4) pomoć pri grijanju prostora;
5) pomoć pri nabavci štampe i knjiga i plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;
6) posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo; i
7) nabavku ljekova i odvođenje na ljekarske preglede.

Pored navedenog pružalac usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom korisniku obezbjeđuje i druge uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici.

Korišćenje odobrenih sredstava

Sredstva dobijena u skladu sa ovim javnim pozivom se koriste isključivo za pružanje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici.

Pružalac usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom je dužan da sredstva dobijena na osnovu javnog poziva koristi u skladu sa odobrenim budžetom.
Sredstva u iznosu ne višem od 294.300,00 biće prenešena pružaocu usluge za finansiranje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom u opštinama Bijelo Polje, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav, Gusinje, Rožaje i Prijestonici Cetinje u trajanju od 10 mjeseci u 2020. godini, na sljedeći način: 
– sredstva u iznosu od 40% ukupnog iznosa navedenog u Ugovoru u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora;- 30% preostalog iznosa nakon odobravanja tromjesečnog izvještaja;- 30% preostalog iznosa nakon odobravanja šestomjesečnog izvještaja. 

Rok i način podnošenja prijava radi pružanja usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetomUz prijavu na ovaj javni poziv, pružaoci usluge usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom su dužni da dostave:
• rješenje da je pružalac usluge upisan u odgovarajući Registar;• akt o osnivanju;• statut;• akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;• licencu za rad za stručne radnike;• ugovor o radu ili drugi ugovor zaključen sa stručnim radnikom, stručnim saradnikom i saradnikom;• program pružanja usluge (broj korisnika, procjena, planiranje i aktivnosti za pružanje konkretne usluge);• načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti; • proceduru postupanja po pritužbama korisnika;• budžet – troškove realizacije usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica koje je žrtva trgovine ljudima (direktni i indirektni troškovi u vezi sa uslugom);• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha) ili završni račun za prethodnu fiskalnu godinu (novčani tok – obrazac 3, 4 i 5);• licencu za obavljanje djelatnosti za uslugu pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom.
Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE: Obrazac prijave.docx
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29. 01. 2020. godine.

Potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD trebaposlati isključivo poštom na sljedeću adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranjaRimski trg br.46Podgorica
sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni poziv broj: XXXXXX pod nazivom„Javni poziv za finansiranje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom za 2020. godinu u opštinama:Bijelo Polje, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav, Gusinje, Rožaje i Prijestonici Cetinje“
U razmatranje će biti uzeti samo prijave koje su dostavljene sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim javnim pozivom.

Pitanja u vezi ovog javnog poziva mogu se postaviti elektronskim putem na adresu:ivana.sukovic@mrs.gov.me, najkasnije do 21. 01. 2020. godine do 15:00h.
Komisija Ministarstva rada i socijalnog staranja, će u roku od 2 dana od dana završetka ovog javnog poziva, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja objaviti listu pružalaca usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom, koji nijesu dostavili urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. 
Pružalac usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužan da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.
Nakon utvrđivanja konačne liste pružalaca usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom koji ispunjavaju uslove u skladu sa ovim javnim pozivom, Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u roku od 3 dana od dana objavljivanja konačne liste na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, donijeti odluku kojom se odobrava finansiranje usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom.
Na osnovu odluke Ministarstvo rada i socijalnog staranja zaključuje sa pružaocem usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom kojem su dodijeljena sredstva za finansiranje usluge ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad pružanjem usluge, u roku od 30 dana od dana objavljivanja te odluke.

Izvor: minradiss.gov.me

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.