Naslovna Društvo Održana peta sjednica Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Održana peta sjednica Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

0

U raspravi o prijedlogu Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2018. godinu  predsjednik Odbora Milojica Tešović je ukazao da analiza pokazuje da izvorni prihodi Budžeta padaju a da se problemi gomilaju. Tešović je ukazao da je poseban problem što opadaju prihodi od poreza na nepokretnosti. On je istakao problem naplate koncesija i odgovornosti za nenaplaćene koncesije. Tešović je naveo da su kapitalni izdaci u 2018. godini iznosili 3.119 hiljada što je 53,97 planiranog. Sekretarka sekretarijata za finansije Biljana Vukanić je ukazala da je neophodno sabrati kapitalne izdatke i plaćanja obaveza za kapitalne izdatke iz prethodnih godina u iznosu od 1m364 hiljade i da je to realan pokazatelj realizacije kapitalnog budžeta. Ona je istakla da je opština Pljervlja redovna u izmirivanju obaveza iz reprograma poreskog duga. Tešović je osporio da se plaćanje obaveza za kapitalne izdatke iz prethodnih godina  može sabirati sa kapitalnim izdacima u 2018. godini. Po njegovom mišljenu to je otplata dugova. Milovan Gogić je podržao Tešovićev stav da su kapitalne investicije u 2018. bile na nivou 53,97 planiranog. On je kazao da je neophodno da se pokrene inicijativa za promjenu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Avdo Ajanović je iznio stav da nije dobro politizovati rad Odbora. Po njegovim riječima Sekretarka Vukanić je u pravu i realizacija kapitalnog dijela Budžeta se realno može sagledati kada se sve uzme u obzir, posebno plaćanja za ranije urađene poslove. Ajanović je ukazao da  je neophodno radi boljeg informisanja odbornika i javnosti uraditi pregled planiranih i obračunatih koncesija. Ajanović ističe da je realizacija Budžeta 2018 najveća do sada.

Prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2018. godinu podržali su članovi odbora  iz vladajuće koalicije sa tri glasa dok su članovi opozicionih partija bili protiv.

 Jednoglasno je usvojen prijedlog odluke o taksi  prevozu, usvojen je i prijedlog odluke o kupovini stečajne mase udjela bivšeg Šumarskog preduzeća AD Pljevlja u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar „Ada“ iz Pljevalja. Protiv ovog prijedloga bio je predsjednik odbora Milojica Tešović. Usvojen je prijedlog odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti, na kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja JU“Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom“ Pljevlja. Ova odluka je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je usvojen prijedlog odluke o davanje na korišćenje nepokretnosti Mjesnoj zajednici „Potkovač“. Usvojen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja. Direktorica Turističke organizacije Vanja Vukojičić je kazala da je riječ o prilagođavanju zakonskim promjenama i da će biti značajno umanjen prihod na osnovu članskog doprinosa. Usvojen je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2019. godinu kao i izvještaj o radu i realizaciji programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2018. godinu.

Izvor: RTPV

Mirjana Sandić učesnica projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira ZZZ CG