Naslovna Najnovije vijesti Hajduković – Ministarstvo sporta nezakonito ukinulo BK Pljevlja i BK Ciklomont

Hajduković – Ministarstvo sporta nezakonito ukinulo BK Pljevlja i BK Ciklomont

0

U današnjem broju dnevnog lista ,,DAN,, na stranici 10 -DRUŠTVO objavljen je tekst sa naslovom JANOVIĆ NEZAKONITO IZBRISAO  ĐŽUDO SAVEZ i podnaslovom ,, Jedno je sigurno, ogromna šteta je nanesena đžudo sportu na nacionalnom i međunarodnom planu, pa ministarstvo i Ministar Janović treba da odgovore zašto,, ?Ako se rijeć ,,džudo,, zamijeni riječju ,.,biciklizam,, ,isti naslov i podnadlov ne bi bilo potrebno mijenjati.

Stim što agonija crnogorskog biciklizma traje od osnivanja Minisdtarstva sporta više od 3 godine!

Prvo je Ministarstvo sporta Crne Gore isključilo BSCG sa liste finansiranja Nacionalnih sportskih saveza sa navodnim razlogom što odgovorno lice nije potpisalo Rješenje o osnivanju BSCG  iz 2015. godine.

Ispostavilo se da nije bila potpisana kopija, pa kada je uslijedio Prigovor Ministarstvu sa orginalnim potpisanim Rješenjem, prvobitna odluka nije promijenjena.

Slijedi Prijava za inspekcijski nadzor novoosnovanog Biciklističkog kluba ,, DŽADA,, iz Podgorice, pa kako je Inspektor za prosvjetu i sport Slobodan Bulatović navode iz Prijave ovogh podgoričkog kluba ocijenio kao netačne uslijedilo je Rješenje Ministarstva sporta kojim se poništava Rješenje Inspekcije Crne Gore, smjenjuje Inspektor Bulatović, a iz Registra sportskih organizacija Crne Gore briše Biciklistički savez Crne Gore.

Ovo Rješenje Ministasrstva sporta Crne Gore poništio je Upravni sud Crne Gore krajem 2017. godine, a na ponovljeno Rješenje Ministarstva sa ponovljenim razlozima – po drugi put zaredom,- nisti Upravni sud Crne Gore  svojom drugom Presudom sa početka 2019. godine.

Sada Ministarstvo sporta Crne Gore mijenja taktiku i po treći put briše Biciklistički savez Crne Gore iz Regtistra sportskih organizaci9ja crne Gore zbog, navodnog kašnjenja usklađivanja normativnih akata BSCG sa Novim zakonom o sportu crne Gore.

Za razliku od Džudo sasveza Crne Gore Ministarstvo sporta Crne Gore je zabranjivalo svaku normativnu i sportsku djelatnost podnošeži protiv Predsjednika BSCG Branka Hajdukoviža prekršajne sudske prijave sa zaprijećenom velikom novčanom mandatnomj kaznom.

Zasluge Minist6arstva sporta Crne Gore su što u Crnoj Gori tokom 2018 mi 2019. više nhema nikakvih zvanićnih biciklističkih takmičenja i što dva najbolja crnogorska kluba BK ,,CICLOMONT,, i BK ,,PLJEVLJA,, od oktobra 2018. godine još nijesu zvanično registrovani da bi 5 navodnih klubova bez biciklista na čelu sa biciklističkim laicima osnovali svoj BSCG koga je, ekspresno, registrovalo Ministarstvo sporta Crne Gore

U prilogu je Tužba na najnovije nezakonito Rješenje

 Ministarstva sporta koje će zasigurno biti ukinuto, a pitanje je da li će te Presude uzvažiti Ministarstvo sporta kao što nije uvažio i predhodne dvije Predude.

U toj Tužbi možete naći niz podataka za zanimljifvg novinarski tekst.

Bitno je istaći i to da Međunarodna biciklistička unija UCI uprkos brojnih plasiranih  neistina priznaje legitimni Biciklistički savez Crne Gored.

Sa poštovanjuem,

Branko Hajduković

Tužba BSCG i predsjednika Branka Hajdukovića

                           UPRAVNOM SUDU CRNE GORE

                                                                                                                     P O D G O R I C A

                                                                                                           Bulevar  Sv. Petra Cetinjskog br. 130

 TUŽILAC: Biciklistički savez Crne Gore-Bijelo Polje, Matični broj: 02218011, Ul. M. Kučevića b.b.- P-box 45 Bijelo Polje- koga zastupa Predsjednik Saveza  Branko Hajduković,

TUŽENO:     Ministarstvo sporta Crne Gore, Ul. Svetlane Kane Radević, br. 3. Podgorica.

Na osnovu Člana 3. Tačka 1. i Člana 7. Stav 2. Zakona o upravnom postupku (,,Službeni list RCG,,, br. 60/03 i ,,Službeni list Crne Gore,,br.32/11)- u  ostavljenom roku – podnosimo:

                                          T   U   Ž   B   U

 Za poništaj Rješenuja Tuženog broj: UPI/01-006-329 od 8. aprila 2019.

Ministarstvo sporta Crne Gore  je, rješavajući po zahtjevima Biciklističkih klubova: MFR TEMPO,,BK ,,DŽADA,, BK ,,PERUN,, BK ,,BUDVA,, i BK NJEGOŠ osnovalo NOVI BICIKLISTIČKI SAVEZ CRNE GORE  i ako je znalo da u Crnoj Gori postoji legitimni BICIKLISTIČKI SAVEZ CRNE GORE koga je Tuženi predhodno sa dva svoja nezakonita Rješenja pokušao da ukine na način što bi ga brisao iz Registra sportskuih oirganizacija Crne Gore u svojoj nadležnosti viđenja. 

   Tužilac podnosi Tužbu,

ZBOG:

 1. Nepostupanja po  Presudam Upravnog suda Crne Gore U. br.5340/2017 od  20. 10. 2017. i  Presudi Upravnog suda U. Br. 1265/18 od 30 11. 2018. godine
 2. Pogrešnog i nepotpuno- utvrđenog činjeničkog stanja,
 3. Pogrešne primjene materijalnog prava.

Za Tužbu se podnose slijedeći

                                              R    A    Z    L    O     Z    I:

 1. Tuženi je u svojstvu resornog Ministarstva za sport morao znati  da u Crnoj Gori može postojati samo jedan Nacionalni -Biciklistički savez Crne Gor  što se odnosi i na sve sportove i Nacioinalne sportske saveze u svim Državama Svijeta.
 2. Ministarstvo sporta Crne Gore je svojim  nezakonitim Rješenjima:

-Br. 01-81 od 08. 05 2017. godine i

-Br.01-117 od 12.01. 2018. godine

Iz njemu samo znanog razloga pokušavalo sa ukine Biciklističkog saveza Crne Gore na način što će  ga brisati iz Registra sporttskih organizacija Crne Gore.

 • Oba Rješenja- kao nezakonita,- po Tužbama Biciklističkog saveza Crne Gore- je svojim Presudama:

-U. Br. 5340/2017 od 20. 10. 2017. i

-U.br. 1265/18 od 30. 11. 2018. godine

Ukinuo Upravni sud Crne Gore.

 • Ministarstvo sporta Crne je- tokom trajanja upravnog postupka u 2017. i 2018. godini – zabranjivalo svaku djelatnost -kako u dijelu  organizacije sportskih takmičenja tako i kod donošenja odluka na Skupštini i  drugim radnim tijelima Biciklističkog saveza Crne Gore.

DOKAZ:

Akt Ministarstva spiorta Crne3 Gore br. 01.-2014 sa Zaključkom br.UPI oba od 09.08. 2017. godine.

 • Na zahtjev Ministarstva sporta  Crne Gore vršena je  zabrana svih aktivnosti BSCG-  angažovanjem Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore što su ovi  revnosno kontrolisali i sankcionisali.

DOKAZ:

Uvid u dokumentaciju Sudova za prekršaje Bijelog Polja i Države Crne Gore.

 • Dana 14. jula 2018. godine stupio je na snagu Novi Zakon o sportu Crne Gore.

Članom 143. citiranog Zakona bilo je predviđeno da su sve aktivne sportske organizacije dužne da u roku od 4 mjeseca od starta Novog Zakona moraju uskladiti svoj rad , organizaciju i opšte akte.

 Rok je bio 14. novembar 2018. godine.

 • Kako je usklađivanje normativnih akata uslovljeno održavanjem Skupština sportskih organizacija i donošenjem adekvatnih odluka u BSCG su odlučili da rizikuju na način što će, uprkod zabrani, održi Skupština Saveza dana 29. 09.. 2018. godine i na toj Skupštin izvršiti  usklađivanje normativnih akta sa važećim Zakonom o sportu Crne Gore. Kako je Upravni sud Crne Gore dana 20. 10. 2017. godine svojom Presudom U br. 5340/2017-  poništio nezakonito Rješenje Ministarstva sporta   Crtne Gore, a u skorom vremenu se očekivalo  poništenje i drugog nezakonitog rješenja kojim je prolongiran upravni postupak i odlaganje donošenja konačne zakonske odluke – Skupština BSCG je donijela odluku da se Ministarstvu sporta Crne Gore podnese Zahtjev za registraciju uz dokaze o usklađivanju normativnih akata sa Novim Zakonom o sportu Crne Gore.

DOKAZ:

Zahtjev Ministarstvu sporta Crne Gore od 22. oktobra 2018. godine sa Potvrdom o predaji preporučene poštanske pošiljke.

Uslijedilo je Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore br.UPI 01-006-1242/2018. U kome se ističe da se Ćl. 143 stav 1 Zakona o sportu Crne Gore odnosi na sportske organizacije koje su na dan stupanja ovog Zakona obavljali sportsku djelatnost, da je BSCG brisan iz Registra sportskih organizacija i da mu je u tom vremenu bila zabranjena sportska djelatnost, pa je između oistalog i zbog neokončanog upravnog postupka zahtje BSCG  odbačen kao PREURANJEN.

  DOKAZ:  Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore br. UPI 01-006-1242/2018 od 09. 11. 2018,

                 Protiv Citiranog Rješenje BSCG je  podnio Tužbu Upravnom sudu  Crne Gore.

                  U članu 143 stav 3 Zakona o sportu Crne Gore predviđeno je  da su Naciionalni sportski savez- koji na dan stupanja na snagu  citiranog Zakona obavljaju sportsku djelatnost -dužni  da u roku od 2 mjeseca id isteka roka iz stave 1 ovoga člana usklade svoj rad, organizaciju i normativna akta sa Novim Zakonom o sportu Crne Gore.

                 Ali kako se kasnilo sa rokom  za registraciju sportskih oirganizacija iz  Ministarstva za spiort Crne Gore je uslijedila zvanična Informacija da će o  rokovima  za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata-Nacionalni savezi  od strane Ministarstva sporta Crne Gore biti blagovremeno informisani.

  DOKAZ:

Uvid u Pravilnik o bližium uslovima  za osnivanje i i obavljanje djelatnoisti sportskih organuizacija na koje su bili upućeni.

 • Ovom Tužbom posebno  želimo da ukažemo na nepravilnosti u kršenju  osnivačkih prava navodnog Novog Biciklističkog saveza Crne Gore u kome su –ekspresno- dobijali Rješenja o registraciji oni koji su bili u službi ukidanja legalnog Biciklističkog saveza Crne Gore i pored toga što nijesu ispunjavali osnovni uslov, jer nijesu imali registrovanih biciklista, dok kivalitetni Biciklistički

klubovi koji su  činili Reprezentaciju Crne Gore i postizali brojne uspjehe na međunarodnim takmičenjim- poput BK ,,CICLOMONT,, iz Bijelog Polja i BK ,,PLJEVLJA,, još nijesu uspjeli da dobiju potrebna Rješenja o registraciji da bi mogli učestvovali u osnivanju TZV Novog Biciklističkog saveza Crne Gore, pa je u tom dijelu, zbog diskriminacije, napadnuto Rješenje nezakonito.

DOKAZ:

Akt Ministarstva sporta Br. UPI 01-006-1471/2018 od 17. aprila 2019. godine na koje  je  odgovoreno i udovoljeno u roku  od 2 dana, po, ali po istom još nije odlučeno.

 • Na kraju Tužilac posebno ističe da su- prilikom donošenja osporenog Rješenja.  povrijeđena njegova prava iz Čl. 8 ZUP-a u dijelu  načela  aktivne pomoći stranci,, Čl. 11 ZUP-a u dijelu načela utvrđivanja istine, te članova 14. i   111 -Prava stranke na izjašnjavanje.
 • Iz svega naprijed navedenog predlažemo da Upravni sud Crne Gore, nakon zakazane javne rasprave- uz poredlog da objedini  prve dvije ranije prispjele Tužbe Biciklističkog saveza Crne Gore- prvu na Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore br. UPUI  01-0096-1242/ 2018,  zatim Tužbu  na Rješenje Ministarstva sportsa Crne Gtore o brisanju Biciklističkog saveza Crne Gore  iz Registra sportskih organizacija Crne Gore te ovu Tužbu kojom se traži ništavost  Rješenuja Tuženog  broj: UPI/01-006-329 od 8. aprila 2019 sve  sa predlogom da se predhodno održi javna rasprava na kojoj će- ispred Tuzioca- biti pozvan Advokat Josif Božović  i Predsjednik BSCG Branko Hajduković nakon čega će U/pravni sud Crne Gore donijeti :

                                                      P   R   E   S   U   D   U

         Usvaja se Tužba Tužioca- Biciklističkog saveza Crne Gore sa sjedištem u Bijelom Polju, pa se kao nezakonito  poništava  Rješenje   Tuženog broj: UPI/01-006-329 od 8. aprila 2019.i predhodno Rješenje  kojim je brisan Biciklisdtički savez Crne Gore iz Registra sportskih orgaqnizacija Crne Gore te obaveže– Tuženo Ministarstva sporta Crne Gore da Tužiocu nadoknadi troškove postupka prema advokatskoj tarifi.

Sastav Tužbe 200 EURA uvećan za 21 % PDV-a .

U Bijelom Polju, dana 2, juna 2019.. godine.                                 ZA TUŽIOCA:

                                                                                                         Advokat Josif Božović

Podnesak na tužbu

TREĆA SREĆA-TUŽBA UPRAVNOM SUDU CRNE GORE

NA RJEŠENJE MINISTARSTVA SPORTA CRNE GORE

Danas je Biciklistički savez Crne Gore, po treći put podnio Tužbu p’rotiv Ministarstva sporta Crne Gore o istom pravu.
Predhodne dvije usvojio je Upravni sud Crne Gore i poništio nezakonita REješenja Ministarstva sporta Crne Gore o bvrisanju Biciklističkog saveza Crne Gore iz Registra spoirtskih organizacija.

  PREDMET:U br.760/19

                                                 UPRAVNOM SUDU CRNE GORE

 Protiv Rješenja UPI 01-006-164 od 04. 02. 2019 godine Ministarstva sporta i mladih Crne Gore uložili smo-preko advokata Josifa Božovića- dana 13. 02. 2019. godine-Tužbu koja je kod toga Suda zavedena dana 15. 02. 2019. godine pod br. U 760/19.

TUŽILAC: Biciklistički savez Crne Gore. P- BOX 45 84000 Bijelo Polje, 
TUŽENO: Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore, Ul. Svezlane Kane Radević br. 3
81000 Podgorica

                                   PODNESAK ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Osporenim Rješenjem- po treći put uzastopno- Tuženi je- ovoga puta,- za razliku od predhodna dva-,sa izmijenjenim razlogom- izvršio brisanje iz Registra sportskih organizacija Biciklistički savez Crne Gore sa sjedištem u Bijelom Polju, zbog-navodnog-nepostupanja po odredbama Člana 143 stav 3 Zakona o sportu Crne Gore.
Citirani Zakon stupio je na snagu 06. 07. 2018. godine objavom u ,,Službenom listu Crne Gore br.-044/18, -a u članu 143. stav 3 toga Zakona propisano je,
Citat: ,, Da su Nacionalni sportski savezi koji na dan stupanja na snagu ovoga zakona obavljaju sportsku djelatnost, dužni su da usklade rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama ovoga Zakona i Ministarstvu dostave dokuzmentaciju iz stave 2 ovoga člana u roku od 2 mjeseca od dana isteka roka iz stave 1 ovoga člana,,- izvod citata.

Dalje u tom članu je propisano da će se sportska organizacija brisati iz Registra sportskih organizacij ako ne uskladi rad i svoje opšte akte sa odredbama citiranog Zakona.
Propisana je i solidarna odgovornost za Osnivače spoortske organizacije koja je brisana iz Registra sportskih organizacija Crne Gore za nastale obaveze te sportske organizacije.
Sve je to teklo u roku kada se pred Upravnim sudom Crne Gore vodio upravni spor protiv

Rješenja Ministarstva sporta br.01.-117 od 12. 01.2018. godine kojim je brisana iz Registra sportskih organizacija-Knjiga br.6 pod rednim brojem 33 pod nazivom: Biciklistički savez Crne Gore.
I ako je u citiranom rješenju stajala klauzula da će se brisanje iz Registra sportskih organizacija izvršiti nakon konačnosti citiranog Rješenja, Ministarstvo sporta Crne Gore je- putem Uprave za inspekcijske poslove-tokom 2018. godine-zabranjiuvalo svaku aktivnost Biciklističkog saveza Crne Gore- koristeći odredbu: da Tužba Upravnom sudu ne odlaže izvršenje predmetnog rješenja.
Ističemo da je Biciklistički savez Crne Gore činio sve da se prevaziđe nesporazum sa Ministarstvom sporta Crne Gore koje- u smislu Člana 44 tada važećeg Zakona o sportu- nije ukazao na bilo kakve propuste u radu Biciklističkog saveza CG niti tražio da se isti otklone.
Sa namjerom ispravljanja mogućih propusta održana je- dana 23. marta 2017. godine -u Rožaju- Skupština Biciklističkog saveza Crne Gore- kompletirana sva potrebna dokumentacija koja su nečijom greškom izgubljena iz dosijea koju je vodila Uprava za mlade i sport Crne Gore.
Biciklistički savez Crne Gore je-odlukom Komisije za finansiranje sportskih subjekata u Crnoj Gori- isključen sa finansiranja u 2017. godini zbog navodnog nedostatka potpisa odgovornog lica u Rješenju o registraciji iz 2015. godine- što se pokazalo netačnim.
Biciklistički savez Crne Gore se 11. maja 2017. godine-zvaničnim zahtjevom- obratio Ministarstvu Crne Gore i tražio rješavanje svoga registracionog statusa.
Ovim zahtjevom inicirali smo donošenje Rješenja Ministarstva sporta Crne Gore br. 01-81 od 08. 05. 2017. godine navodno napisanog 3 dana prije našeg Zvaničnog zahtjeva od 11. 08. 2017. godine
Predhodno je iz Rješenja Uprave za inspekcijske poslove-Odsjeka za inspekciju za prosvjetu i sport br. UPI-0601/2017-1940/6 od 10. marta 2017. godine utvrđeno da ne postoje nikakvi razlozi za osporavanje statusa Biciklističkog saveza Crne Gore.
To Rješenje je poništeno zbog formnalnih- a ne suštinskih- razloga da bi se protiv Biciklističkog saveza Crne Gore donijela- sa ukidanja Rješenja Inspektora- i odluka br. 01-81 od 08. maja 2017. godine kojom je brisan iz Registra i Biciklistički savez Crne Gore.
To Rješenje je poništio Upravni sud Crne Gore svojom Presudom U. Br. 5340/2017- dana 20. 10.2017. godine.
Biciklistički savez Crne Gore se u više navrata, zvanično, obraćao Ministarstvu sporta Crne Gore i tražio zakonito rješavanjue svoga pravnog statusa, ali je Ministarstvo sporta Crne Gore svoju odluku odlagalo navodno zbog trajanja upravnog postupka pred Upravnim sudom Crne Gore.
DOKAZI:
– Ovavještenje Ministarstva br. 01-2000 od 14. 08. 2017 godine,
– Obavještenje Ministartstva br. Up I 01-81 od 12. decembra 2017. godine,
– Obavještenje Ministarstva UPI 01-78 od 31. januara 2018. godine
Očigledno je da je Ministarstvo sporta Crne Gore istrajavalo na prolongiranju trajanja upravnog postupka i time odlagalo donošenje zakonite odluke o pravnom stastusu Biciklističkog saveza Crne Gore.
Rezultat takvog postupka je novo negativno Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore br. 01.-117 koje je Biciklističkom savezu Crne Gore zvanično uručeno 27. januara 2018. godine čime je- po drugi put – BSCG brisan uz Registra sportskih organizacija Crne Gore.
I pored klauzule u citiranom rješenju da će brisanje iz Registra sportskih organizacija BSCG biti izvršeno nakon konačnosti Rješenja- Ministarstvo sporta je zabranjivalo svaku biciklističku aktivnost u Crnoj Gori angažujući Inspektore Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore.
Tako je protiv Predsjednika Biciklističkog saveza Crne Gore- Inspektor Uprave za inspekcijske poslove- pokrenuo prekršajni postupak sa zaprijećenom visokom novčanom kaznom. 
Inspekcijski nadzor i prekršajni postupak vođen je pred Sudom za prekršaje u Bijelom Polju i trajao tokom čitave 2018. godine- da bi na kraju bio okončan 28. januara 2019. godine pravosnažnim oslobađajućim rješenjuem Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
DOKAZ: Rješenje Višeg suda za prekršaje Crne Gore PŽP br. 30/19-6

U takvom pravnom ambijentu Predsjednik Biciklističkog saveza Crnhe Gore trebao je sprovesti postupak usaglašavanja normativnih akata sa novim Zakonom o sportu Crne Gore.
Zakazao je Skupštinu BSCG sa Dnevnim redom usaglašavanja normativnih akata i donošenja odluke o usklađivanju rada sa novum Zaskonom o sportu Crne Gore.
Skupština BSCG održana je u Bijelom Polju 29. septembra 2018. godine.
I pored telefonskog upozorenja od strane Inspektora Uprave za inspekcijske poslove da je održana Skupština BSCG nelegitimna kao i odluke donesene na istoj, Biciklistički savez Crne Gore je- u smislu Člana 143 novog Zakona o sportu Crne Gore- dana 22. oktobra 2018.godine sa svom pratećom dokumentacijom podnio zahtjev Ministarstvu sporta za usaglašavanje svoijih normativnih akata sa novim Zakona o sportu Crne Gore.
Ovaj Zahtjev je – Rješenjem Ministarstva sporta Crne Gore br. UPI 01-006-1242/2018 od 09. 11. 2018 godine-odbačen kao preuranjuen, ali i uz upozorenje da po Tužbi Biciklističkog saveza Crne Gore još trajue upravni postupak.
Presudom Upravnog suda Crne Gore U. Br. 1265/18 od 30. 11. 2018. godine- koja je BSCG dostavljena 28. januara 2019. godine- završen je upravni postupak čime su stvoreni uslovi da se može održati legitimna Skupština BSCG sa Dnevnim redom: usklađivanja normativnih akata sa novim Zakonom o sportu Crne Gore.
Ta Skupština BSCG zakazana je istoga dana kada je dobijena Presuda Upravnog suda, a održana nakon- statutom određenih 8 dana od zakazivanja- 05. februara 2019. godine u Bijelom Polju.
DOKAZ: Poziv za Skupštinu i Odluke donesene na održanoj Skupštini.
Dan kasnije- 06. februara 2019. godine dostavljeno nam je- treće- negativno Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore br. UPT -006-164/2019 o brisanju Biciklističkogt saveza Crne Gore iz Registra sportskih organizacija Crne Gor- zbog čega smo odložili podnošenje zahtjeva koji smo predali tek poslije konsultacije sa Svjetskom biciklističkom unijom – UCI dana 20. februara 2019. godine.
Stav Svjetske i Evropske biciklističkje unije- UCI i UEC je da se Ministarstvo sporta grubo miješa u unutrašnje stvari Biciklističkog saveza Crne Gore.
DOKAZ: Zvanično pismo Preddsjednika Svjetske biciklističke unije- UCI

Sa iznijetih dokaza predlažemo da Upravni sud ocijeni da li je Biciklistički savez Crne Gore imao uslove i mogućnosti- ili nije- da-, kao i drugi crnogorskji Nacionalni sportski savezi- ispoštuje rokove iz Čl. 143 Zakona o sportu Crne Gore -nakon čega će donijeti:

                                P R E S U D U:

Podnesena Tužba dana 13. 02. 2019. godine se uvažava i ništi Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore UPI 01-006-169/2019 od 06. 02. 2019. godine te nalaže Tuženom da postupi po Zakonu.

U Bijelom Polju, 22. februara 2019. godine.

 ZA TUŽIOCA- BSCG

 Branko Hajduković

Dokument koji po Hajdukoviću demantuje Ministarstvo sporta

UPRAVNOM SUDU CRNE GORE

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 130

PODGORICA

PREDMET:  Odgovor na Podnesak Biciklističkog kluba ,,DŽADA,, U br.1265/18

                      od 30. 10. 2018. godine.

U Podnesku se netačno i paušalno tvrdi  da Biciklistički savez Crne Gore nije po Zakonu o sportu  iz 2011. godine  izvršio preregistraciju, ili registraciju, imenovao organe Skupštine na šta je po Zakonu bio obavezan.

Naime, taj Zakon je obavezivao sve postojeće sportske organizacije da u roku od 2 godine usaglase svoja osnovna normatiuvna akta (STATUT) sa odredbama novog Zakona o sportu Crne Gore- da bi taj rok,- zbog velikog broja zainteresovanih,– bio prolongiran za još jednu godinu.

Biciklistički savez Crne Gore   je svoja osnovna  normativna akta usaglasio iste  2011. godine o čemu posjeduje dokaze prilikom predaje traženih dokumenata.

Upravni odbor Biciklističkog saveza Crne Gore je, potom, urado  sva ostala potrebna normativna akta:pravilnike, programe i kriterije te imenovao sve Statutom predviđene organe rada i upravljanja: Takmičarske komisije, Registracione komisije, , Anti- doping komisije, Disciplinske komisije i dao predlog sastava Nadzornog odbora.

Odluke  Upravnog odbora BSCG razmatrane su i  usvojene na Skupštini Biciklističkog saveza Crne Gore koja je održana u Podgorici 24. decembra 2014. godine i tako usvojena- kompletna dokumentacija- proslijeđena- tada nadležnoj -Upravi za mlade i sport Crne Gore -što je potvrđeno pravougaonim pečatom o prijemu  pismenih dokumenata- toga organa.

Za to je krajnje netačno isticanje da su – na Redovnoj sjednici Skupštine Biciklističkog saveza Crne Gore-koja je održana 24. 12. 2016. godine – citat:konstatovane odlučne činjenice o neregularnostima i nepravilnostima u radu Saveza,,-izvod citata.

Lažna je i konstrukcija data u Podnesku  BK ,,DŽADA,, da Citat:  ,, pošto nije usvojen Izvještaj o radu  i Finansijski plan za proteklu godinu(!?), Savez nije konstituisan godinu i po dana od dobijanja Rješenja (11. 03. 2015. g., jer nijesu izabrani Upravni i Nadzorni odbor; nepostojanje primarnog dokumenta( Rješenja o osnivanju sa pratećom dokumentacijom).- izvod citata.

Prava istina je sasvim drugačija:

Skupština Biciklističkog saveza Crne Gore,održana 24. decembra 2016. -kao i svih predhodnih godina- budući da je održavana na kraju takmičarske godine – u Dnevnom redu imala je  izvještajna i programska dokumenta: Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za proteklu 2016. godinu i Program rada i Finansijski plan za 2017. godinu.

Na molbu BK ,,DŽADA,, i BK ,,MFR,, oba iz Podgorice- koji su najavili da žele članstvo u Biciklističkom savezu Crne Gore- odlučeno je da se usvajanje ovih dokumenata odloži i usvoje početkom 2017. godine kako bi se dala mogućnost ovim klubovima  da daju predloge za svoje aktivnosti u 2017. godini.

Odlučeno je da se Skupština Biciklističkog saveza Crne Gore održi početkom 2017. godine  da bi usvojenim Planom i Programom  mogli konkurisati za dobijanje sredstava po Konkursu Ministarstva sporta Crne Gore koji je objavljivan u prvom dijelu aktuelne  godine.

Planirano je, takođe, da se na toj Skupštini  završi postupak prijema BK ,,DŽADA,, i BK ,,MFR,,  na način što će isti  dati pismeni dokaz da prihvataju sva normativna akta BSCG kako su se na to, predhodno, obavezali i drugi članovi ovoga Nacionalnog sportskog saveza.

Takođe, na Skupštini BSCG održanoj 24. decembra 2016. godine prihvaćen je predlog ova dva kandidata da se  istekom tri mjeseca od 25.12. 2016. godine održi Izborna Skupština BSCG.

Netačna je konstatacija da Predsjednik Saveza nije prihvatio legitimitet navodne ,,radne grupe,, i time  prekršio odluke Skupštine od 24. 12. 2016. godine.

Tu tzv ,,Radnu grupu,,  napustio je odmah  Biciklistički klub ,,PLJEVLJA,, kada je ocijenio da je njen cilj razbijanje postojećeg Biciklističkog saveza Crne Gore i uvođenje novih pravila  nametnutih od strane BK ,,DŽADA,, i BK ,,MFR,, oba iz Podgorice.

Ostala je navodna- nekompletna- ,,Radna grupa,, sastavljena od neaktivnih, a registrovanih klubova koja je u svome neznanju konstituisala svoju Skupštinu BSCG na Cetinju 24. 06. 2017. Godine- uprkos osnovnog pravila da u jednoj državi može postojati samo jedan Nacionalni sportski savez u odnosnom sportu:

Osnivači te Skupštine na Cetinju bili su, navodno registrovani, a sportsko nepostojeći klubovi

 • Bk ,,DŽADA,,  iz Podgorice,  BK ,,NJEGOŠ,, sa Cetinja i BK ,,BUDVA,, sastavljeni od rekreativaca i bez i jednog takmičara ni u najnižoj- pionirskoj konkurenciji,
 • BK ,,ARI BIKE,,ustvari servis za opravku i prodaju bicikla, registrovan kao klub da bi izbjegavao poreske obaveze na prihod ostvaren od te svoje primarne djelatnosti,
 • PBK ,,FLASH,, iz Nikšića osnovan za jednog svoga invalidnog člana,
 • BK ,,MFR,, koji je u 2017 imao dva licencirana takmičara  prešla u ovaj novoosnovani klub iz  drugih klubova, bez organizovanih aktivnosti u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Ovaj klub u 2018. Godini nije imao niti jednog licenciranog bicikliste,
 • BK ,,PERUN,, iz Nišića bez  licenciranih takmičara u 2018. godini koji se  predhodnih godina uspješno bavio organizacijom prigodnih lokalnih  biciklističkih manifestacija.

Prema Zakonu o sportu Crne Gore -važećem u vremenu registracije naznačenih Biciklističkih klubova- isti nijesu ispunjavali niti jedan uslov, a posebno učešće na takmičenjima  koja organizuju Nacionalni sportski savezi i uslova za podršku  Reprezentaciji Crne Gore na međunarodnim takmičenjima- u prilogu je izvod iz Zakona o sportu Crne Gore:

Nadležnost Nacionalnog sportskog saveza

Član 58

Nacionalni sportski savez naročito: podstiče i razvija odgovarajući sport; usklađuje aktivnosti svojih članova; utvrđuje, organizuje i sprovodi sistem takmičenja; registruje i vodi evidenciju članova, sportista i drugih sportskih stručnjaka; brine o unaprjeđivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih radnika; brine o kategorisanim i vrhunskim sportistima; sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama; obavlja i druge poslove i zadatke određene ovim zakonom i opštim aktima Nacionalnog sportskog saveza.

Osim poslova iz stava 1 ovog člana, nacionalni sportski savez organizuje nacionalna sportska prvenstva; brine o nacionalnoj sportskoj ekipi i predstavlja svoj sport pred odgovarajućim

međunarodnim sportskim asocijacijama; uređuje pitanja koja se odnose na registraciju sportista, prava sportista, prava kategorisanih i vrhunskih sportista, promjene statusa sportista, prava nastupa stranaca za crnogorske klubove i odgovornost sportista i sportskih radnika.

Iste zakonske odredbe nalaze se i u novom, nedavno usvojenom,  sada važećem Zakonu o sportu Crne Gore.

Više nego je  jasno  da  primarni cilj novoosnovanih klubova: ,,DŽADE,, i MFR,, nije bio razvoj biciklističkog takmičarskog sporta i otklanjanje mogućih nedostataka u okviru Saveza već njegovo razbijanje širenjem neistina koje su plasirali prvo Ministarstvu sporta Crne Gore, pa potom Upravi za inspekcijske poslove- Sektoru za zaštitu djelatnosti od  javnog interesa-Odsjeka za za inspekciju za prosvjetu i sport.

U realizaciji toga cilja organizovali su -navodno – ,,edukativne,, sastanke sa neaktivnim Biciklističkim klubovima  uz obećanja da će-  kada oni organizuju Biciklistički savez Crne Gore- njihovu djelatnost- kompletno- finansirati Ministarstvo sporta Crne Gore.

Da u tome nijesu uspjeli potvrđuju Skupštine Biciklističkog saveza Crne Gore održane 25. februara 2017. godine u Bijelom Polju i 24. marta 2017. godine u Rožaju koja je bila- po  zahtjevi- BK ,,ĐžADA i BK MFR -IZBORNA.

Na te Skupštine blagovremeno su pozivani  BK ,,DŽADA,, i BK,, MFR,, kao i neaktivni klubovi koje su  oni na ,,edukativnim,, sastancima  organizovali, ali se na pozive nijesu odazivali znajući da su u manjini i da ne mogu spšrovesti svoju rušilačku namjeru.

U prijavi Upravi za inspekcijske poslove koju su podnijeli 17. februara 2017. i tražili inspekcijski nadzor nad radom Biciklističkog saveza Crne Gore tvrdili su da Rješenje o  registraciji BSCG   nije bilo validno- a sa razloga- jer ga, navodno, nije potpisalo tada nadležno- odgovorno lice- iz Upravi za mlade i sport Crne Gore, što nije bilo tačno.

Tvrdili su, uz to, da na osnivačkoj Skupštini Biciklističkog saveza Crne Gore nijesu bili legitimni osnivači, što, takođe, nije bilo tačno, jer je  odluku o osnivanju BSCG  donijelo 5 crnogorskih biciklističkih klubova: BK ,,CICLOMONT,, Profesionalni biciklistički klub ,,CICLOMONT,, Biciklistički klub ,,PUTEVIMA KRALJA NIKOLE,, Biciklistički klub ,,MORNAR,, iz Bara  i Bicikljistčki klub ,,PLJEVLJA,,.

Da bi  Nacionalni sportski  savez bio  osnovan,- prema tada važećem Zakonu o sportu Crne Gore -bila su dovoljna tri osnivača.

Zaduženi Inspektor Uprave za inspekcijske  poslove Crne Gore je Rješenjem UPI -0601/2017-1940/6 od 10. 03. 2017. godine odbio prijavu BK ,,DŽADA,,.- a ova je na- takvu odluku –uložila prigovor Ministarstvu sporta Crne Gore. Ministarstvo je  potom usvojila  Džadin prigovor koji je ,,ličio,, na ,,žalbu,,- ukinulo Rjepšenje Inspektora za prosvjetu i sport  i izbrisala iz Registra sportskih organizacija-u Knjizi- br. 6 pod rednim brojem 33- Biciklistički savez Crne Gore.

Navodna Žalba nije dostavljena  Biciklističkom savezu Crne Gore-, a Upravni sud Crne Gore –rešavajući po Tužbi BSCG -posumljao je u njenu blagovremenost.

DOKAZ: Presuda Upravnog suda Crne Gore br. 5340/2017 od 20. 10.  2017. godine.

Ministarstvo sporta Crne Gore prvo je ustvrdilo da podnesak Biciklističkog kluba ,,DŽADA,, ima elemente žalbe, pa je istu kao takvu tretirao ne navodeći datum i vrijeme njenog podnošenja.

U ponovljenom postupku i osporenom Rješenju br. 01-117 od 27. januara 2018. godine na strani 3 citiranog Rješenja jasno je istaknuto: Citat: ,,Žalba je dostavljena  Biciklističkom klubu ,,DŽADA,, na izjašnjenje, kao i Presuda Upravnog suda Crne Gore U br. 5340/2017. od 20. 10. 2017.

Dokaz br 1: Uvid u Rješenje 01-117 od 12. 01. 2018.

Smatramo potrebnim da Ustavni sud Crne Gore utvrdi  ko je bio autor Žalbe i vrijeme njenoga podnošenja Ministarstvu sporta Crne Gore u maju 2017. godine- posebno što je ta Žalba po ocjeni Ministarstva bila atipična.

U nizu proizvoljnosti i netačnosti u podnesku Džade ističe se problem prisustva imenovanog zapisničara i posebno  bivšeg Generalnog sekretara koji je nezadovoljan finansijskim statusom u Savezu- u kome se sve radilo volonterski-  isti  je – svojom voljom- odlučio da ne obavlja tu funkciju da bi nekoliko godina kasnije bio u službi BK ,,DŽADE,, pokušavajući da svoje relativno skromno znanje  iz biciklizma uključi u službu onih  koji- u ovom sportu- nijesu imali

nikakvo iskustvo. Istovremneno BK ,,DŽADA,, komentariše  Skupštine BSCG održane prije vremena njegog osnivanja  te procjenjuju validnost ko je  imao na tim Skupštinama pravo odlučivanja, a ko nije.

To pravo negiraju Biciklističkom klubu ,,CICLOMONT,, iz Bijelog Polja- najstarijem biciklističkom klubu Crne Gore- osnovanom davne 1985. godine koji je punih 12 godina bio jedini crnogorski Biciklistički klub i učestvovao na takmičenjima na kojim je u Velikoj Jugoslaviji bio bolji od Reprezentacija Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije-organizovavši Šampionate Crne Gore u Bijelom Polju, Podgorici, Cetinju, Baru, Nikšiću, Ivangradu, u nekim od tih gradova – i više puta……

Ciclomont je svih tih godina održao kontinuitet u radu i nije imao prekid ni prilikom održavanja Osnivačke Skupštine održane u Bijelom Polju 07.  02. 2015. godine, da bi takmičarske 2013, 2014. i 2015. godine- u Bijelom Polju,- trećem po veličini crnogorskom gradu-, bio tri godine, uzastopno-zvanično- proglašavan najboljom sportskom organizacijom u ovom gradu na obalama Lima.Dalje ,,iz BK ,,CICLOMONT,, više od 80% regrutovana je Reprezentacija Crne Gore.

Ali i  da  te- 2015. godine- nije bio  validan osnivač- BK ,,CICLOMONT,,-  bilo je dovoljno validnih osnivača. Utvrđivanje  kvorum  po broju registrovanih, a neaktivnih klubova učlanjenih u BSCG- one takmičarski aktivne klubove  je besmisleno.

 Dušebriznost ,,DŽADE,, na planu očivanja crnogorskog biciklističkog sporta, onog koji su- svojim radnjama, upravo oni, ozbiljno ugrozili je, takođe cinično.

Odgovorno tvrdimo da je Biciklistički savez Crne Gore, sve do pojave ,,DŽADE,, bio  među najboljim Nacionalnim sportskim savezima Crne Gore koji je zahvaljujući kvalitetu svojih takmičara- uz kvalitetnu organizaciju velikih sportskih manifestacija- onih  iz Kalendara Svjetske biciklističke unije-UCI- nesumljivo je doprinio da Biciklistički savez Crne Gore-poslije osamostraljenja Države Crne Gore- bude  zvaničlno primljen  u najveće svjetske biciklističke institucije.

To je uspjelo samo Stonoteniskom savezu Crne Gore koji je uspio da bude primljen u Svjetsku stonotenisku uniju i prije zvaničnog crnogorskog osamostaljenja.

Priznanje kvalitetu crnogorskog biciklističkog sporta bila je podrška Balkanske i Evropske biciklističke unije da dva crnogorska takmičara dobiju,, WILD CARD,, za učečće na  ljetnoj Olimpijadi održanoj u Rio de Jeneru u vremenu od 5 do 21 avgusta 2016. godine.

Ova vrijedno sportsko priznanje nije realizovana, jer je Crnogorski olimpijski komitet  zakasnio da realizuje ovu incijativu koja je bila podržana i od strane Svjetske biciklističke unije- UCI.

Crnogorski biciklisti imali su kvalitet da nastupe na Olimpijadi, ali nijesu imali sredstava da učestvuju na takmičenjima na kojim su se osvajale  ,olimpijske norme,,

To su znali oni  u Balkanskoj, Evropskoj i Svjetskoj uniji, ali nijesu znali odgovorni u COK-u.

Činjenica je da su  2013, 2014 i 2015. godine, na međunarodnim trkama, crnogorski biciklisti osvojili više od 300, uglavnom, zlatnih medalja, sve uz organizaciju  više velihih – tradicionjalnih međunarodnih biciklističkih trka i tako uspješno afirmisati svoju domovinu- Crnu Goru.

Na adresu Biciklističkog saveza Crne Gore stizala su brojna priznanja i  plakete od kojih smo ovim putem u mogućnosti da Vam  priložimo u pismenoj formi priznanje Generalnog sekretara Balkanske biciklističke unije- BBU.

DOKAZ Br. 2:-  Od 23. 12.  2015.godine.

Čudno je pozivanje BK ,,DŽADA,, na uskraćena prava sa Skupštine  od 24. 012. 2016. godine  na kojoj su prisustvovali kao gosti- posmatrači – i mogući kasniji članovi Biciklističkog saveza Crne Gore.

Bili su dočekani prijateljski, ali, naravno, bez prava odlučivanja.

Oni su to gostoprimstvo obezvrijedili na način što su, – umjesto da prisustvuju  Skupštini BSCG- održanoj 25. februara 2017. godine i  postanu ravnopravni članovi Biciklističkog saveza Crne Gore,- 17. frebruara 2017. Godine- podnijeli  zahtjev Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore- uz tvrdnju da  BSCG ne postoji, jer ima nepotpisano Rješenje od strane Direktora tada nadležne

Uprave za mlade i sport Crne Gore – sve  sa ambicijama da se donesu nova- njihova- pravila kojim će se pridržavati  svi   oni koji su trebali da budu njihovi domaćini i sportski prijatelji.

Na suprot tome-Biciklistički savez Crne Gore ispoštovao je  zahtjev Džade,, da se u roku 3 mjeseca od održavanja Skupštine od 24. 12. 2016. godine održi izborna Skupština BSCG.

Poziv za tu Skupštinu poslat je svima, a posebno ,,DŽADI,, i BK ,,MFR,, ali se oni- ni ovoga puta -nijesu odazvali, jer su znali da su u manjini i da im zacrtani planovi ne mogu proći

Mjesto i vrijeme održavanja ove Skupštine nije određeno,- kako oni tvrde,- da predstavnici ,,DŽADE,, deo 9  sati  ne mogu- iz Podgorice- doći u Rožaje, već za to što je  u 13. Sati- 23  03. 2017. godine-  u Peći bila zakazana zajednička sjednica sa Bicklističkim savezom Kosova na temu realizacije Projekata međugranične saradnje: Crna Gora- Kosovo.

Proizvoljna je i tvrdnja ,,DŽADE,, da -zbog nepostojanja Biciklističkog saveza Crne Gore niti jedan  njiuhov član nije mogao da učestvuje na sportskim i edukativnim forumima koje organizuje UCI i BCU.

Istina je da nijesu učestvovali, jer za tako nešto nijesu imali takmičara, a licence nijesu imali, jer iste nijesu  zatražili od Biciklističkog saveza Crne Gore.

DOKAZ br. 3: Upustvo za licenciranje takmičenja u 2018. godini.

Svi oni  koji su  od BSCG zatrašili takva dokumenta- blagovremeno su ih dobili i to potpuno besplatno. -Biciklistički savez Crne Gore je u 2018. godini izdao 45 takmičarskih  licenci.

Sada je problem za ,,DŽADU,, i BK ,,MFR,, jer- kako nijesu imali takmičare i takmičernja- nameće se  pitanje kako će opravdati dobijenih 7.000 EURA od Ministarstva sporta Crne Gore za aktivnosti u 2018. g.

Na drugoj strani  Biciklistički savez Crne Gore i klubovi iz njegovog sastava- koji čine Reprezentaciju Core Gore- pune 3 godine  neopravdano su isključeni su sa finansiranja- ali se i dalje takmiče i za Crnu Goru osvajaju zlatna sportska odličja – sve uz  prijetnju Ministarstva sporta Crne Gore da će za tu aktivnost biti novčano kažnjeni, jer su, navodno,  ukinuti.

DOKAZ: Akt Ministarstva sporta Crne Gore br. 01.-1242/1  od 26. 04.  2017. godine

U ponovljenom inspekcijskom nadzoru Uprave za inspekcijske poslove-Odsjeka za prosvjetu i sport, Inspektor  Ivan Todorović, kojim je- na njegov telefonski zahtjev-, tražio da izvršpi uvid u Orginalno Rješenje o registraciji  Biciklističkog saveza Crne Gore, potpisano i ovjereno od strane odgovornog lica: Direktora tada nadležne Uprave za mlade i sport, -Igora Vušurovića, takođe, potpisane od strane Samostalnog savjetnika zaduženog za registraciju sportskih organizacija- Dragana Ivanovića,službeno  zavedeno i ovjereno pečatom tog organa-pod brojUP I Broj: 01-81 dana 11. 03. 2015.

Takođe, Inspektor Todorović je bio u prilici da izvrši uvid u Rješenja o registraciji Biciklističkih klubova- Osnivača Biciklističkog saveza Crne Gore na Osnivačkoj skupštini održanoj 07. februara 2015. godine, ali isti, iako je- u najavi dolaska- tražio na uvid ova dokumenta- istim nije pridao značaj, več je tražio odgovornost zašto je Biciklistički savez Crne Gore bio aktivan u 2018. godini kada ga je- 27. januara 2018. godine- ukinulo Ministarstvo sporta Crne Gore

DOKAZ BR 4: Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nalazu br. 0601/2018-2616/2 od 11 aprila 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Biciklistički savez Crne Gore ima pismenu komunikaciju sa Evropskom biciklističkom unijom- UEC i Svjetskom biciklističkom unijom- UCI koja će formirati zvaničnu komisiju i doći u Crnu Goru da bi  utvrdila  stvarne  razloge ovakvog odnosa Ministarstva sporta Crne Gore prema crnogorskom biciklističkom sportu koji važi  za sport br. 2 u svim razvijenim zemljama Svijeta i koji na Olimpijskim igrama ima čak četiri, samostalna, sportska programa.

DOKAZ BR 5: Izvodi iz Komunikacije sa Evropskom i Svjetskom biciklističkom unijom.

Ističemo da je- na incijativu Branka Hajdukovića  koji slovi za osnivača crnogorskog biciklističkog sporta- 29. septembra 2018. godine u Bijelom Polju je  održana  Izborna Skupština BSCG i za  Predsjednika BSCG izabran najtrofejniji crnogorski biciklista- Goran Cerović- kao i ostala radna tijela predviđena Statutom  ovoga Saveza.

DOKAZ BR. 6: Intervju sa novim Predsjednikom Goranom Cerovićem.

Sve ostale dokaze na koje smo se pozvali priložili smo uz Tužbu.

Posebno ističemo da smo -na javnoj raspravi održanoj pred Upravnim sudom Crne Gore 14. novembra 2018. godine-  istakli da Ministarstvo sporta Crne Gore  nije postupilo po odredbama  Člana 44 Zakona o sportu Crne Gore, istog na koji se- to Ministarstvo- u osporenom rješenju- pozvalo- koji glasi:.. .

Član 44

Sportska organizacija prestaje sa radom, ako:

1) prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti;

2) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovana;

3) ne obavlja sportske aktivnosti i djelatnosti duže od jedne godine neprekidno;

4) je izrečena mjera zabrane obavljanja aktivnosti i djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za njihovo obavljanje ili ih obavlja suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;

5) u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Akt o prestanku rada, odnosno promjeni statusa sportske organizacije donosi nadležni organ sportske organizacije, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom.

Sportska organizacija dužna je da akt o prestanku rada, odnosno promjeni statusa dostavi Upravi, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja akta.

Ako nadležni organ sportske organizacije, u slučaju iz stava 1 ovog člana, ne donese akt o prestanku rada sportske organizacije, Uprava će, po službenoj dužnosti, brisati sportsku organizaciju iz Registra,,

Odgovorno ističemo da se Ministarstvo sporta Crne Gore   do sada nije- sa upozorenjem na nezakonit rad  Biciklističkom savezu Crne Gore-niti ukazalo na moguće propuste koje bi BSCG trebalo ispraviti, već je povjerovalo netačnim navodima  BK ,,DŽADA,, bez obzira što je tu prijavu  odbacila Upravna inspekcija Crne Gore.

Na osnovu iznesenog, te istaknutih navoda u Tužbi  Biciklističkog saveza Crne Gore i obrazloženju Presude Upravnog suda U br. 5340/2017. predlažemo da Upravni sud Crne Gore ukine nezakonito Rješenje Ministarstva sporta Crne Gore koje je Biciklističkom savezu Crne Gore uručeno 27. januara 2018. godine.

U Bijelom Polju, 20. novembra 2018. godine.

Pismo UCI

Dear Mr Hajdukovic, 

We thank you for your reply dated 6 July 2019 in relation to the issuance of licences by the Cycling Association of Montenegro. 

As you correctly affirmed, it is a national federation’s responsibility to issue licences to applicants living in its country (article 1.1.011 of the UCI Regulations). As the representative organisation for cycling in Montenegro, the Cycling Association of Montenegro is the competent authority to issue licences to applicants residing in Montenegro. 

In these circumstances, we kindly ask you to confirm by 18 July 2019 at the latest that the Cycling Association of Montenegro will accept to issue licences upon receipt of applications received directly from applicants, without involvement of their respective clubs. Although we understand that certain clubs are not affiliated with your National Federation, we ask you to ensure access to cycling events to all applicants, regardless of the clubs of which they are members. In other words, as National Federation, you must ensure that applicants are given the opportunity to hold a licence whether they are members of a club affiliated with your National Federation or not. 

To this effect, we hereby attach the list of the concerned applicants to whom a licence must be issued (list already attached to our letter dated 26 June 2019). Upon receipt of your confirmation that licences may be issued to these persons if requested directly, we will invite them to address their licence applications with your National Federation. The applications should then be examined in a fair and timely manner. 

We thank you in advance and remain at your disposal should you have any questions regarding the UCI Regulations and the relevant procedures regarding the issuance of licences. 

Yours faithfully, Patrick Wilson Head of Legal Services 

Odgovor UCI

UNION CYCLISTE INTERNATIONAL -UCI
PATRICK WILSON
AIGLE

Dear Mr. Wilson,

With gratitude for your letter of 12 July 2019, we confirm that we will act in accordance with your recommendations.
We emphasize that on the same day when we have had received your letter we addressed all Bicycle Clubs of Montenegro, introduced them to your recommendations and opened a new-extraordinary deadline for issuing licenses to all interested parties.
Also, for individuals and foreign bicyclists temporarily located in Montenegro, information on the extraordinary issuance of license licenses to interested bikers – we have been published in the media of Montenegro.
The deadline for extraordinary licensing is 15 days ‪from 15 July 2019 to 01 August 2019.
Also, we would like to point out that the statements of the alleged bikers from the list that they were not allowed to obtain licenses in the regular January period were incorrect.
Despite our insistence, they did not ask licenses to be issued for i9m because they also denied the existence of a legal Bicycle Association of Montenegro.
In Bijelo Polje, July 18, 2019.
BEST REGARDS