Naslovna Vijesti Društvo Projekat – Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez...

Projekat – Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije

0

Učenici Gimnazije „Tanasije Pejatović“ i Srednje stručne škole iz Pljevalja uključeni su u projekat „ Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije“ koji sprovodi NVU „Djeca Crne Gore “ iz Podgorice.Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

U okviru ovog projekta, u prostorijama Gimnazije i Srednje stručne škole realizovane su  tri radionice sa  grupom od 30 učenika,različitih obrazovnih profila,  iz obje škole.Radionice je vodila profesorica sociologije Adisa Malagić.

Na početku prve radionice učenici su se upoznali sa samim projektom i  njegovim ciljevima a zatim se diskutovalo o dječijim pravima s posebnim osvrtom na prava djece sa invaliditetom.U toku ove radionice realizovane su aktivnosti  pod nazivom  „Samo minut “ i „Dijete bez hrabrosti je kao nebo bez zvijezda “iz priručnika za obrazovanje mladih o ljudskim pravima „Kompas“.Koristeći metodu dijamantskog rangiranja učenici su diskutovali o Konvenciji o pravima djeteta, o tome koja se prava najčešće krše u zajednici i zašto, kako mogu da zahtijevaju i brane svoja prava i kome se dijete može obratiti ako smatra da su njegova prava ili prava nekog drugog djeteta ozbiljno povrijeđena.

Cilj ove aktivnosti jeste da prošire svoje znanje o ljudskim pravima, razviju vještine za kritičko analiziranje informacija i njihovo dovođenje u vezu sa svakodnevnim životom kao i razvijanje osjećanja odgovornosti, solidarnosti , pravde i jednakosti jednom rječju razvijanje demokratskih kompetencija kod učenika.

U okviru druge radionice realizovana je praktična aktivnost „Vidi sposobnost – a ne nesposobnost“  gdje su se učenici na sopstvenom primjeru upoznali sa preprekama , strahovima i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom  radi sticanja boljeg uvida u potrebe osoba sa invaliditetom  i vještine reagovanja na njih a u cilju podsticanja i promovisanja empatije i solidarnosti.

U toku ove radionice diskutovalo se i o  Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, segmentima (oblastima) u kojima je diskriminacija prema  njima  najvidljivija i kako prepoznati i prijaviti diskriminaciju.Zajednička poruka koju su učenici poslali sa ove radionice jeste da bi sve institucije društva  trebale više pažnje  da posvete  djeci i mladima sa invaliditetom počev od smještaja, obezbeđivanja kvalitetnih uslova za život pa sve do njihovog aktivnog učešća, u javnom i privatnom , društveno-kulturnom i političkom životu zajednice. Ono što su učenici posebno istakli jeste da bi  ove osobe  trebale da budu više uključene i zastupljene  u organima odlučivanja.Takođe , pohvalili su i dugogodišnje napore Zračka Nade, Centra za Dnevni boravak, Udruženja  paraplegičara …koji kroz realizaciju brojnih aktivnosti i saradnju sa realevantnim institucijama na lokalnom ,nacionalnom I međunarodnom nivou,  na uspješan način pomažu integraciju osoba sa invaliditetom  u društvo s ciljem  da im se omogući jednako uživanje ljudskih prava  i ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu.

U trećoj radionici učenici su imali zadatak da urade kampanju čiji je cilj smanjenje diskriminacije prema  osobama sa invaliditetom i promovisanje njihovih prava.Na osnovu usvojenih znanja sa prethodnih radionica učenici su dobili priliku urade izgled flajera, postera i bilborda gdje su se jasno mogle vidjeti   ideje i poruke naših učenika o značaju i  važnosti međusobnog uvažavanja, poštovanja, razumijevanja , tolerancije, empatije , solidarnosti i ravnopravnosti .

Cilj radionica jeste podizanje svijesti kod učenika o važnosti i značaju poštovanja ljudskih prava, osoba sa invaliditetom , smanjenju predrasuda prema njima i prepoznavanju i sprečavanju bilo kojeg oblika diskriminacije.

U ovaj projekat pored učenika iz sedam osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore uključeni su djeca i  mladi sa invaliditetom, roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju kao i organizacije civilnog društva koje se bave i pružaju usluge za djecu i mlade sa invaliditetom.

Učenici  koji su bili uključeni u ovaj projekat su: Siniša Bujišić,Sara Drobnjak, Mirjana Lacmanović,Jovana Cvijović, Jovana Cupara,Nejra Polovina, Nikolina Zečević, Aleksandra Ćaćić,Majda Čakar,Ana Petrović,Emra Hrastovina, Jovana Bošković, Žarko Terzić, Nikola Dragašević, Todor Debeljević, Dzenana Žderović, Čabarkapa Nemanja, Luka Šljivančanin , Terzić Sanja, Stupar Almina, Kaljić Izabela, Lončar  Tijana, Bašić Nejra, Ćaćić Viktor, Joksović Aleksa, Krajina Arijan, Vučetić Milica, Tmušić Irena ,Čabarkapa Slađana i Stevanović Ana.

Danko Gospić učesnik projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore