Home Vijesti Društvo Otvoreno pismo izvršnog direktora DOO Čistoća Saše Ječmenice

Otvoreno pismo izvršnog direktora DOO Čistoća Saše Ječmenice

0

 

U našu redakciju stiglo je otvoreno pismo izvršnog direktora DOO Čistoća Pljevlja Saše Ječmenice upućeno predsjednici Osnovnog suda Pljevlja Radinki Gačević. Pismo prenosimo u cjelosti

DOO ČOSTOĆA PLJEVLJA

Otvoreno pismo sudiji zbog nezakonitog rada

Gospođo Gačević,

Unaprijed Vam želim predočiti da sve što ću navesti se odnosi isključivo na Vaš rad i postupanje, kao pojedinca, a ne na državnu instituciju kojom rukovodite.

Povod za moje obraćanje Vama je Vaša odluka u predmetu P.br 415/18, tačnije način na koji ste je donijeli, uprkos suprotnoj praksi Osnovnog suda Pljevlja u predmetima P.br 414/18 i P.br 416/18.

Uvjeren sam da ste kao sudija sa višegodišnjim iskustvom upoznati sa pravima, obavezama i mjerama koje regulišu oblast zaštite na radu, kako pozitivnim zakonskim propisima, tako i ratifikovanim međunarodnim konvencijama koje imaju prednost nad domaćim pravom – te otuda i moje čuđenje zašto svojom presudom pokušavate oboriti državni sistem zaštite na radu. Kontinentalno pravo, a i anglosaksonsko, ne poznaje VIKIPEDIJU kao izvor prava, odnosno dokazno sredstvo, a ovo naročito ako ono što tamo piše uopšte nije

Izvor prava – vikipedia

                                                                              Izvor prava – vikipedia     

                                             Obrazloženje meritorne odluke

                                                              Obrazloženje meritorne odluke P.br 415/18

izvedeno kao dokaz i razmatrano na ročištu u postupku. U nerazumljivom obrazloženju Vaše presude, koja ne zadovoljava elemantarne uslove da bi je prosječan zdravorazumski čovjek jasno shvatio, idete i korak dalje pa ste smišljeno izgooglali samo ono što ide u prilog Vašem naumu vidljivom već na pripremnom ročištu, te ste izostavili dio rečenice iz Vikipedije koji kaže: „… tako konzumiranje malih količina alkohola, koje ne prelazi količinu od 0,5 g promila u krvi, se naziva stanje alkoholisanosti...“ Kako je tužilac prilikom testiranja i u postupku pred Vama priznao da je konzumirao alkohol, svijestan zabrane upotrebe alkohola na radu, postavlja se  pitanje otkud kod Vas stav da nije povrijedio ugovorene obaveze i skrivio otkazni razlog, odnosno  da isti nije prilikom kontrole zatečen u alkoholisanom stanju – suprotno i samoj Vikipediji koju koristite u vrijeme Vaše dokolice kako biste na bilo koji način obrazložili Vašu unaprijed donijetu odluku u ovom predmetu.

Postupajući na ovaj način Vi svjesno sebe stavljate iznad pravnog poretka države Crne Gore, kreirate neko sopstveno pravo uz pomoć pretrage interneta, pozivate se tek onako radi reda na stavove Svjetske zdravstvene organizacije koji i ako postoje onako kako ste ih iznijeli u obrazloženju presude za sigurno se ne odnose na pitanja zaštite na radu. Nadalje, stručni nalaz koji ste iznijeli o alkoholisanosti nijeste ni sami sigurni da li je stav SZO ili je dio nekog naučnog rada koji je Vikipedija koristila kao izvor za svoj članak. Pomoći ću Vam: Da ste kliknuli na broj (7) ispod teksta Vikipedije koji koristite za pravnu utemeljenost vaše odluke, uvjerili biste se da kao izvor prava koristite, ne stav SZO, već sajt Wayback Machine sa sjedištem u San Francisku.  Članom  243 ZPP propisano je da će Sud izvesti dokazivanje vještačenjem kad je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje  kojim sud ne raspolaže. Kada ste na ročištu za glavnu raspravu odbili predlog za vještačenje od strane stručnog lica, zakonskom zastupniku tuženog i njegovom punomoćniku ni na kraj pameti nije bilo da Vi raspolažete stručnim znanjem o alkoholizmu i biohemijskim endogenim reakcijama stečenim pretragom interneta, te da ćete ga nepotpuno i pogrešno prenijeti u obrazloženje presude. Iz ovih razloga ste nam uskratili kao tuženoj stranci u postupku  izjašnjenje na Vaš stručni nalaz iz Vikipedije, a koji bi glasio:

“Nesporni nalaz alkohola u krvi kod zaposlenog, prilikom alkotestiranja, nije rezultat endogenih, metaboličkih procesa u njegovom organizmu, već posledica od strane zaposlenog  priznatog konzumiranja alkohola za vrijeme osmočasovnog radnog vremena. Takođe, isti nije kontrolisan  odmah nakon uzimanja, već prema njegovim riječima, više od 2 sata nakon uzimanja alkoholnih pica. Imajući u vidu da ljudska jetra (lat. jecur) za jedan sat preradi 10g alkohola (izvor internet kao i vaš), nesporna činjenica je da se zaposleni opijao u toku radnog vremena, odnosno da se vratio sa pauze sa značajno većom količinom alkohola u krvi od utvrđene alkotestiranjem –  a vi ocijenite u kojoj fazi prema stručnom nalazu iz vikipedije. Vaš stručni nalaz gospođo sudija, svakako će najviše interesovati mlade vozače i vozače početnike, u smislu nemogućnosti obesmišljavanja primjene u praksi člana 182a  i člana 315 tačka 14 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, jer je taj prekršaj u biti posledica endogenih procesa u njihovim organizmima, bez obzira na njihove eventualne iskaze saobraćajnoj policiji da su konzumirali alkohol. ”

No, Vi ste u svom bezakonju niste zaustavili na Vikipediji, već ste u svojoj presudi izostavili (čitajte prikrili) izvedeni dokaz u postupku – javnu ispravu – mišljenje Socijalnog Savjeta – Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog, br: 08-96/3 od 08.11.2018.godine, a sve sa ciljem da Vaše tumačenje o potrebi da zaposleni više puta dolazi na posao u stanju alkoholisanosti kako bi bio odgovoran za povredu radne obaveze ima veću  pravnu snagu od autentičnog. Da li je onaj ko prođe kroz crveno svijetlo na semaforu odgovoran za prekršaj ili tek kada to učini više puta? Ili da ne idemo u izvršenje krivičnih dijela – prvo se prašta? U autentičnom tumačenju člana 51 tačka 4 OKU – Odbor je jasno zauzeo stav da nije potreban povrat u povredi radne obaveze – konzumiranje alkohola za vrijeme rada, što Vama u Vašem naumu očigledno nije odgovaralo pa ste prikrili taj dokaz u presudi. Kako je na pripremnom ročištu bilo očigledno na koji način ćete presuditi po zahtjevu tužioca, a da će dalji tok postupka predstavljati farsu i fingiranje, upravo sa tih razloga je tuženi u međuvremenu pribavio predmetno mišljenje koje ne odgovara Vašem stavu I isto Vam predao u spise predmeta na samom ročištu, a vi ste ga izostavili kao izvedeni dokaz u presudi.

 

Zbog čega ste sve ovo uradili? Zašto ovako flagrantno – bez straha od toga da ćete biti pozvani na odgovornost iskazujete spremnost da sa očiglednom namjerom prekršite zakone države koja Vam je dala priznanje imenovanjem najprije za sudiju, a potom i za Predsjednika suda? Zar vama, da čitate ovakvu presudu nekog drugog sudije, ne bi dijelovalo da je ona posledica korupcije?

Očigledno gospođo Gačević da istim očima ne gledamo na pravni sistem države Crne Gore, da ste zarad nekog Vašeg interesa spremni pogaziti njene zakone sa pozicije Predsjednice suda i dati prednost vašim “stručnim” nalazima na internetu. Vašom presudom, izlazeći iz granica svoje nadležnosti, nezakonito se mješate u moja zakonska ovlašćenja kao izvršnog direktora I višemjesečni proces uspostavljanja sistema zaštite na radu u DOO “Čistoća” (u presudi ne osporavate Pravilnik Društva o alkotestiranju usvojen od strane Odbora direktora i opštu zabranu korišćenja alkohola koja nije izuzetak u pravnom sistemu, a sa druge strane sami niste odredili granicu alkoholisanosti zaposlenim u DOO “Čistoća” do koje mogu konzumirati alkohol a da ne povrede svoje radne obaveze. Nadam se da to nije faza sa stranice vikipedije koju ste izostavili u svojoj presudi – faza nesvijesnog stanja od 3,5 do 5 g promila alkohola u krvi. Takođe, niste naveli koliko puta je potrebno da se zaposleni dovede u alkoholisano stanje da bi povrijedio radnu obavezu). Na ovaj način, vi mene  podstrekavate na  eventualno izvršenje krivičnog dijela iz člana 232 Krivičnog zakonika – nepreduzimanje mjera zaštite na radu.

Kako ste sebi dozvolili ovakvo nerazumno i sistemski urušavajuće presuđenje, ne čudi što na pojedinim suđenjima u Osnovnom sudu u Pljevljima ne zna se ko je sudija, ko vještak a ko advokat; što se presude dogovaraju po raznim kuloarima, kancelarijama i kafanama; što pojedini privilegovani advokati sami preturaju fioke po stolovima sudija; što advokati ćute a pojedine sudije vode spor umjesto njih; što u svojoj kancelariji okupljate pojedine velikaše lokalne političke opozicije i sa njima dogovarate ovakve i slične presude, kako bi ih oni koristili za svoje bizarne nastupe; što se djeci lokalnih opozicionih funkcionera preko Vašeg suda, a na teret lokalnih preduzeća, isplaćuju nerealne sume novca za štete koje nijesu pretrpljeli, a na osnovu skandaloznih vještačenja i još skandaloznijih izjava svjedoka – majki, tetki, kumova i tako u krug – a kojima sud “poklanja punu vjeru” i sam svjestan njihovih lažnih svjedočenja i protivpravnih postupanja. ( P.br515/17 , P.br 452/17)

Vjerujem da ćete kao predsjednik Suda učiniti sve, da efikasnost suđenja dovedete do tog nivoa, da će se presude u Pljevljima izricati već na pripremnom ročištu (onako kako je nekome obećano) uz obilno koriščenje Vikipedije, obavezujućeg mišljenja privilegovanih advokata i lokalnih opozicionih danguba (u konkretnom slučaju da svaki čovjek ima alkohol u krvi!!!!!! pa i mladi vozači i vozači početnici, kao i 71 radnik DOO “Čistoća” kod kojih testiranjem nije pronađen alkohol u krvi), a sve u cilju naplate advokatskih troškovnika i sprovođenja lokalnih politikantskih marifetluka.

Kako ste  – googlanjem Vikipedije van ročišta za glavnu raspravu pokušali pronaći izvor prava mimo pravnog poretka Crne Gore, preinačavanjem rezultata internet pretrage u korist vašeg nezakonitog stava, prikrivanjem dokaza izvedenih u postupku – dodali kap koja je prelila čašu i  bestidno donijeli potpuno nakaradnu presudu sa očiglednom namjerom da namjestite spor od njegovog samog početka – sa tim ste ozbiljno ugrozili dignitet Osnovnog suda u Pljevljima koji presude donosi u ime Crne Gore, te sam prinuđen o svemu obavjestiti sve relevatne adrese o Vašem nezakonitom radu.

Izvršni direktor Saša Ječmenica

http://cistocapljevlja.me/wp-content/uploads/2017/08/ZAPISNIK-O-GLAVNOJ-RASPRAVI-P.br_.415-18.pdf