Naslovna Vijesti Društvo NE O MENI BEZ MENE

NE O MENI BEZ MENE

0

Uvažavanje potreba mladih,prepoznavanje njihovih potencijala, ohrabrivanje liderstva i aktivizma u preuzimanju uloge i odgovornosti u društvu. Mladi za sebe

Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja od oktobra 2018. implementira projekat „Odlučivati o mladima samo zajedno sa mladima!“ u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a koju sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)“.

Opšti cilj projekta je : Unapređenje položaja mladih kroz njihovo direktno aktivno učešće u procesima kreiranja i sprovodjenja javnih politika.

Specifični cilj projekta je : Povećanje participacije mladih, pogotovo ranjivih grupa, kroz izgradnju kapaciteta i mentorsku podršku u aktivnostima inovativnog učešća u procesu kreiranja javnih politika i njihovom sprovođenju.

Predlogom projekta se želi unaprijediti položaj mladih kroz njihovo direktno aktivno učešće u procesima kreiranja i sprovodjenja javnih politika. Projekat u potpunosti zagovara modele politika ljudskih prava i ima uticaja na socijalno ugrožene grupe, prije svega zato što će se baviti svim segmentima zaštite prava mladih sa akcentom na položaj mladih ugroženih siromaštvom, diskriminacijom i rodnom nejednakosti.
Povećanje participacije mladih, pogotovo ranjivih grupa, će se postići kroz izgradnju kapaciteta i mentorsku podršku u aktivnostima inovativnog učešća u procesu kreiranja javnih politika i njihovom sprovođenju. Ovaj cilj specifičan za projekat će se postići kroz postizanje tri nivoa rezultata projekta koji ujedno predstavljaju i tri inovativne metode: a) informisanje i motivisanje b) jačanje kapaciteta c) sprovođenje akcija direktno od strane mladih od interesa za mlade.

Uključivanje u projektne aktivnosti će osnažiti mlade da djeluju u zaštiti svojih prava, ali i prava drugih na svim nivoima, stvoriće se mreža mladih aktivista spremnih za volontersko uključivanje u inicijative civilnog sektora, povećaće se nivo svijesti zajednice o značaju uključivanja mladih u procese planiranja i odlučivanja, a lokalnoj upravi će se u velikoj mjeri olakšati proces planiranja i sprovođenja javnih politika za mlade.
Pozivamo mlade koji imaju 16-30 godina da budu dio promjene i prijave se za učešće na obukama: „Tradicionalne i inovativne online metode za kreiranje javnih politika i učešće mladih“ i „Javno zagovaranje – moderan pristup“ nakon čega će imati priliku da sami osmisle i sprovedu akcije od interesa za mlade a koje će biti podržane kroz ovaj projekat.