Gimanzija Tanasije Pejatovic Vijesti

Seminar na temu- Psihosocijalana podrška učenicima u stresnim situacijama


U organizaciji Zavoda za školstvo  u gimnaziji „Tanasije Pejatović“ , počeo je  seminar na temu „Psihosocijalana podrška učenicima u stresnim situacijama“. Na seminaru učestvuju direktori škola, stručni saradnici, a iz manjih škola i nastavnici  koji mogu da pomognu učenicima u stresnim situacijama.

Vaspitno – obrazovne ustanove, nastavnici i stručni saradnici mogu se susresti sa vanrednim situacijama, kao što su naprimjer: nasilno ponašanje pojedinaca i grupa u školi, povrede učenika u školi, smrt druga/drugarice iz učionice, smrt nastavnika ili razrednog starješine, samoubistvo, pucnjava u školi, prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave, požari), akutna ili hronična bolest učenika, bolesti zavisnosti i sl. a za koje nijesu adekvatno pripremljeni. Vaspitno-obrazovne ustanove, kao značajan segment društva, a koje su pogođene kriznim događajima, mogu kraće ili duže narušiti funkcionalnost ustanova kao unutrašnjeg sistema i pogoditi mentalno zdravlje pojedinaca, kako djece tako i odraslih. Kriza se može odnositi na jednu ili više ustanova, zavisno od vrste i rasprostranjenosti. Cilj seminara je da pripremi školsko osoblje da osjetljivo i efikasno reaguje na potrebe djece i adolescenata u kriznim situacijama. To podrazumijeva spremnost da zaposleni u školi ovladaju vještinama intervencije, odnosno budu informisani o tome kako da reaguju, šta da kažu i urade da očuvaju bezbjedno i podržavajuće okruženje u školi u kriznim periodima.

Saradnja sa medijima  u stresnim situacijama  je od velike važnosti , ali ne u cilju senzacije  nego prave informacije  za što bezbolnije prevazilaženje  nastale situacije.