Da zazivi selo grantovi 17.06.2018..Still001 Vijesti

Osnažimo mlade da samostalno rade


NVO „Da zaživi selo“ je započela aktivnosti u okviru projekta Osnaživanje Omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a Opštine Pljevlja, koji je podržan od strane Ministarstva sporta. Glavni cilj projekta je da osnažimo mlade ljude uzrasta od 15 do 30 godina iz Pljevalja koje odlaze I svojih organizacija za samostalno pribavljanje sredstava za realizaciju Lokalnog plana akcije za mlade i njihovih programskih aktivnosti. U okviru projekta raspisan je poziv za učešce na planiranim aktivnostima. Poziv je upućen svim NVO organizacijama koje se bave pitanjima mladih,organizacijama koje vode mladi, Omladinskom klubu kao i neformalnim grupama mladih sa teritorije Pljevalj. Nakon prijave učesnika planirane aktivnosti su započele sa radom. Odrzane su dvije radionice. Prva radionica se održala 9.juna na kojoj je predstavljen LPAM Opštine Pljevlja. Predstavnik Sekretarijata za društvene djelatnosti, Milica Sekulić upoznala je sve prisutne sa akcionim planom za mlade koji se odnosi na period od 2018 do 2020 godine. Istakla je da je to dokument kojim se uredjuje aktivno učešće mladih u društvenom životu i poboljšanju položaja mladih. Druga radionica je održana 10. juna gdje su učesnici imali priliku da steknu znanja o pisanju projekata, programskom okviru prijedloga projekta koji čine projektni ciklus, analiza problema, odredjivanje ciljnih grupa itd.

Predviđene su i radionice koje se odnose finansijsko upravljanje projektom proces osnivanja novih organizacija. Predavac je bio Mladen Zorić. Nakon obuka mladi iz organizacija kojih dolaze će moći da konkurišu projektnim predlozima i da realizuju aktivnosti iz LPAM-a opštine Pljevlja, što je suština projekta, da se mladi aktivno uključe u realizaciju ovog strateškog dokumenta koji je prevashodno namjenjen njima.