Naslovna Vijesti Društvo Javni poziv NVO za predlog dva člana predstavnika u Komisiji za raspodjelu...

Javni poziv NVO za predlog dva člana predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava NVO

0

 Na osnovu člana 27. Stav 2 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. List CG- opštinski propisi broj  03/16, 31/17), predsjednik opštine Pljevlja upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. Godinu

·Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva,  ima sjedište na teritoriji Opštine; koja je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

·       Nevladina organizacija dužna je da,dostavi sljedeće dokaze:

–       kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva

–       kopiju statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije

–       dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;

–       izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

 

· Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, pored gore navedene dokumentacije, dužna je da za kandidata dostavi i sljedeće:

–       ovjerenu fotokopiju lične karte;

–       biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;

–       izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije.

–       izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

· Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.

· Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije

· Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

· Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

· Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom „Predlozi za Komisiju“.