Naslovna Vijesti Biznis Akcionari EPCG većinski usvojili cijenu uglja od 24 eura po toni

Akcionari EPCG većinski usvojili cijenu uglja od 24 eura po toni

3

Na van­red­noj skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Elek­tro­pri­vre­de (EPCG) ju­če je usvo­je­na od­lu­ka o odo­bra­va­nju ugo­vo­ra o pro­da­ji uglja iz­me­đu te kom­pa­ni­je i Rud­ni­ka uglja (RUP) od 1. apri­la ove do 31. de­cem­bra 2022. go­di­ne. Za od­lu­ku je gla­sa­lo 99,96 od­sto ukup­no pri­sut­nih di­o­ni­ča­ra, iz­u­zev ne­ko­li­ko njih ko­ji po­sje­du­ju ve­o­ma ma­li ak­cij­ski udio. Pre­ma ugo­vo­ru RUP će go­di­šnje EPCG-u, od­no­sno Ter­mo­e­lek­tra­ni (TE) Plje­vlja is­po­ru­či­ti 1,4 mi­li­o­na to­na uglja, po ci­je­ni od 24 eura po to­ni, ga­ran­to­va­ne do­nje to­plot­ne mo­ći od 9.211 ki­lo džu­la po ki­lo­gra­mu, osim u pe­ri­o­du pla­ni­ra­ne eko­lo­ške re­kon­struk­ci­je elek­tra­ne za ko­ji će mi­ni­mal­ne ko­li­či­ne uglja i na­čin pla­ća­nja bi­ti utvr­đe­ni po osno­vu re­kon­struk­ci­je, a po anek­si­ma ugo­vo­ra.
Ugo­vor, ka­ko je is­ta­kao di­rek­tor Di­rek­ci­je za prav­ne po­slo­ve EPCG Želj­ko Ćo­rić, u pot­pu­no­sti šti­ti in­te­re­se kom­pa­ni­je, a pred­vi­đe­na ci­je­na po to­ni, ko­ja je naj­ni­ža za po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na, na­pra­vi­će joj ušte­de od oko mi­li­on eura na go­di­šnjem ni­vou za pe­ri­od tra­ja­nja ugo­vo­ra. Ne­ki od ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra pred­la­ga­li su da se na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci ne iz­ja­šnja­va­ju o pred­met­nom ugo­vo­ru, sma­tra­ju­ći da on pred­sta­vlja pre­se­dan s ob­zi­rom na to da EPCG pla­ni­ra da ot­ku­pi ak­ci­je RUP-a. Kom­pa­ni­ja „Di­lo­it“ još ni­je za­vr­ši­la stu­di­ju pro­cje­ne ci­je­ne ko­šta­nja ak­ci­ja RUP-a, a di­o­ni­čar De­jan Mi­jo­vić je is­ta­kao da je ona i u kon­flik­tu in­te­re­sa s ob­zi­rom na to da je ujed­no i re­vi­zor u plje­valj­skoj fir­mi. On je za­tra­žio da Vla­da u RUP po­ša­lje in­spek­to­re ko­ji bi utvr­di­li stvar­no sta­nje u toj fir­mi. Ugo­vo­rom o pro­da­ji uglja, po­no­vio je on, sa­mo se že­li po­ve­ća­ti ci­je­na ak­ci­ja za A2A i Aca Đu­ka­no­vi­ća ko­je po­sje­du­ju u Rud­ni­ku.
– Mo­ra se pri­je sve­ga utvr­di­ti da li RUP vr­ši re­kul­ti­va­ci­ju, ot­kriv­ku, ko­me i ko­li­ko du­gu­je i ko­li­ki su im gu­bi­ci. Ovim ugo­vo­rom bi­će na­pra­vlje­na šte­ta EPCG ko­ja će kad, a ho­će si­gur­no, ot­ku­pi ak­ci­je Rud­ni­ka sve nje­go­ve oba­ve­ze pre­u­ze­ti na se­be – na­veo je Mi­jo­vić i do­dao da se ugo­vor o pro­da­ji uglja mo­gao za­klju­či­ti na go­di­nu.
Ak­ci­o­nar Na­ta­ša Bac­ko­vić je na­ve­la da ugo­vor o pro­da­ji uglja iz­me­đu dvi­je kom­pa­ni­je ni­je u skla­du sa Za­ko­nom o ener­ge­ti­ci, a ni Usta­vom, pa je mi­šlje­nja da se on ne mo­že po­sma­tra­ti kao prav­no va­ljan. Ona je iz­ni­je­la niz pri­mjed­bi na ugo­vor, po­seb­no u di­je­lu na oba­ve­zu mje­re­nja ko­li­či­ne i ka­lo­rič­ne vri­jed­no­sti is­po­ru­če­nog uglja.
Pri­je go­di­nu, ka­ko je ka­zao ak­ci­o­nar Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić, EPCG je do­bi­la ini­ci­ja­ti­vu od stra­ne ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je A2A i Đu­ka­no­vi­ća da ku­pe ak­ci­je u RUP-u, ali do da­nas ne­ma pro­cje­ne ili se kri­je od oči­ju jav­no­sti.
– Pr­vo je tre­ba­la da se za­vr­ši pri­ča o ot­ku­pu ak­ci­ja pa da se pri­stu­pi dru­gim rad­nja­ma. Sma­tra­mo da je Vla­da, kao ve­ćin­ski vla­snik EPCG, je­di­ni kri­vac za sve ovo što nam se sa­da de­ša­va – re­kao je iz­me­đu osta­log Mi­lič­ko­vić.
Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra EPCG Đo­ko Kri­vo­ka­pić ka­šnje­nje sa iz­ra­dom stu­di­je o vri­jed­no­sti ak­ci­ja RUP-a oprav­dao je ozbilj­nim pri­stu­pom kom­pa­ni­je toj pro­ble­ma­ti­ci, ali i či­nje­ni­com da je iz­la­skom A2A do­šlo do pro­mje­ne u me­na­džer­skoj struk­tu­ri. Stu­di­ja će, na­ja­vio je on, bi­ti za­vr­še­na do sre­di­ne mar­ta jer su te ak­tiv­no­sti pri kra­ju, a on­da će bi­ti pred­sta­vlje­na i ak­ci­o­na­ri­ma EPCG-a. Kri­vo­ka­pić je iz­ra­zio i na­du da bi dr­ža­va do sre­di­ne ove go­di­ne mo­gla po­sta­ti go­to­vo sto­po­stot­ni vla­snik EPCG-a.
– Ugo­vor o pro­da­ji uglja ap­so­lut­no ne bi mo­gao da uti­če na pret­po­sta­vlje­nu ci­je­nu ak­ci­ja ko­ju će „Di­lo­it“ ura­di­ti. Sa RUP-om po­slu­je­mo od ka­da je po­čeo sa ra­dom ter­mo blok, i ne­ma­mo na­mje­ru da na bi­lo ko­ji na­čin uni­šta­va­mo part­ne­ra sa ko­jim sa­ra­đu­je­mo. Ovim ugo­vo­rom da­li smo Rud­ni­ku mo­guć­nost da ne­sme­ta­no ra­di na­red­nih pet go­di­na – po­ja­snio je Kri­vo­ka­pić do­da­ju­ći da Rud­ni­ka ne­ma bez TE „Plje­vlja“ i obrat­no.

Ni­su uzi­ma­li di­vi­den­du

Prav­ni za­stup­nik A2A Mi­loš Kom­ne­nić is­ta­kao je da ugo­vor ne­će po­ve­ća­ti ci­je­nu ak­ci­ja RUP-a. Ka­ko je po­ja­snio, ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja je 2009. ku­pi­la udio u toj fir­mi, pla­ća­ju­ći po ak­ci­ji de­vet eura, a za nji­ho­vu sa­da­šnju pro­da­ju pred­lo­ži­li su ni­žu ci­je­nu, od­no­sno po 6,5 eura za di­o­ni­cu.
– Od ka­da A2A ima udje­la u Rud­ni­ku, fir­ma je, iz­u­zev či­ni mi se 2011. ili 2012. go­di­ne, ima­la ne­ki gu­bi­tak, u svim osta­lim po­slo­va­la sa do­bit­kom. A2A za sve to vri­je­me ni­je uzi­ma­la di­vi­den­du – ka­zao je Kom­ne­nić.
Pro­cje­nu vri­jed­no­sti ak­ci­ja RUP-a „Di­lo­it“ će, is­ta­kao je iz­vr­šni di­rek­tor EPCG Igor No­ve­ljić, ra­di­ti na osno­vu re­le­vant­ne do­ku­men­ta­ci­je i stu­di­je, te da sto­ga ne­ma mje­sta sum­nji ka­ko će vri­jed­no­sti di­o­ni­ca te fir­me bi­ti po­ve­ća­ne.

Izvor  „Dan“

3 KOMENTARA

  1. Ја да сам на мјесту ових битанги одредио бих новац само за бичеве јер је то историјски најпознатији начин за дисциплиновање ровова.

  2. Je li moguce da je neko dao punomocje da ga zastupa Milickovic. Taj pojma nema o energetici i rudarstvu, on tvrdi da za 12-13 miliiona moze otvoriti novi rudnik . Ja mislim da sa tim sredstvima nebi mogao napraviti poljoprivredno dobro a ne otvoriti novi rudnik.

Comments are closed.