dom kulture Vijesti

Uskoro otvaranje Doma kulture


Na­kon vi­še od de­set go­di­na ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji Do­ma kul­tu­re u Plje­vlji­ma, ušli su u za­vr­šni­cu. Pre­ma na­ja­va­ma, Plje­vlja­ci bi mo­gli već u mar­tu da od­gle­da­ju ne­ku po­zo­ri­šnu pred­sta­vu u ovom objek­tu. Re­kon­struk­ci­ja je po­če­la u ju­lu 2007. go­di­ne, a, pre­ma tvrd­nja­ma pred­stav­ni­ka, plje­valj­ske lo­kal­ne upra­ve teh­nič­ka pre­da­ja objek­ta pla­ni­ra­na je za fe­bru­ar. U mar­tu će sve bi­ti sprem­no da se u ovo zda­nje vra­ti Na­rod­na bi­bli­o­te­ka „Ste­van Sa­mar­džić”, Za­vi­čaj­ni mu­zej i dru­ge usta­no­ve ku­lu­tre ko­je su ise­lje­ne zbog ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji.
– U objek­tu je već uklju­če­no gri­ja­nje sa grad­ske mre­že i sve funk­ci­o­ni­še u naj­bo­ljem re­du. U fe­bru­a­ru oče­ku­je­mo da će bi­ti pri­klju­če­na stru­ja, pa će na taj na­čin obje­kat bi­ti spre­man za pre­da­ju na ko­ri­šće­nje – ka­že di­rek­tor Slu­žbe za iz­grad­nju i raz­voj Ne­nad Ru­be­žić uz na­po­me­nu da ne oče­ku­je da će do­ći do pro­mje­ne pla­na.
Ru­be­žić je ka­zao da je naj­bit­ni­je u či­ta­voj pri­či da elek­tro­in­sta­la­ci­je bu­du do­bre, od­no­sno da tu ne bu­de pro­ble­ma.

 


NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove PV portal-a. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da određene komentare obrišemo bez najave i objašnjenja.

2 comments on “Uskoro otvaranje Doma kulture

  1. Petar

    Ima Dom kulture da otvore pred izbore pa kad će se sve raspasti i sagoreti posle izbora samo da bi pokazali neki napredak bez obzira jeli sve završeno ili ne.Kad se posle izbora nastave radovi na ,,završenom“ Domu kulture to nikoga neće zanimati pa će ga za neke sledeće izbore ponovo otvarati.

Comments are closed.