policija pogranicna Vijesti

Unutrašnja kontrola policije odbacila prijavu protiv službenika CB Pljevlja


Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je to­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne iz­vr­ši­lo je kon­tro­le za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka na osno­vu če­ti­ri pri­tu­žbe gra­đa­na na po­stu­pa­nje i po­na­ša­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Sve če­ti­ri pri­ja­ve oci­je­nje­ne su kao neo­sno­va­ne, ali je u jed­nom od ovih slu­ča­je­va, i po­red to­ga što u spro­ve­de­nom po­stup­ku unu­tra­šnje kon­tro­le ni­je­su utvr­đe­ne ne­spor­ne či­nje­ni­ce i do­ka­zi ko­ji bi uka­zi­va­li na po­sto­ja­nje osno­va za po­kre­ta­nje po­stup­ka za utvr­đi­va­nje di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u ve­zi sa pred­met­nim slu­ča­jem, Iz­vje­štaj sa spi­si­ma pred­me­ta sa­či­nje­nim u po­stup­ku unu­tra­šnje kon­tro­le do­sta­vljen je nad­le­žnom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, na da­lji po­stu­pak, ocje­nu i od­lu­či­va­nje.
Pri­tu­žbe gra­đa­na sa­dr­žin­ski su se od­no­si­le na na­čin vr­še­nja po­li­cij­skih po­slo­va i pri­mje­nu po­li­cij­skih ovla­šće­nja. U tri slu­ča­ja se ra­di­lo o pri­tu­žba­ma na slu­žbe­ni­ke po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti, a u jed­nom slu­ča­ju o pri­tu­žbi na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, prenosi „Dan“

Jednu od prijava podnio je Plje­vljak B.D. pod­nio je pri­tu­žbu na N.N. po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke Sta­ni­ce po­li­ci­je Cen­tra bez­bjed­no­sti Plje­vlja zbog na­či­na na ko­ji su pred­u­zi­ma­li slu­žbe­ne mje­re i rad­nje pre­ma nje­mu pri­li­kom kon­tro­le u sa­o­bra­ća­ju, ka­da su za­u­sta­vi­li vo­zi­lo ko­jim je upra­vljao i po­red to­ga što ni­je po­či­nio ni­je­dan sa­o­bra­ćaj­ni pre­kr­šaj, a na­kon dr­skog po­na­ša­nja jed­nog od po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ko­ji je zah­ti­je­vao da mu po­ka­že do­ku­men­ta na uvid i nje­go­vog da­ljeg od­bi­ja­nja da sa­ra­đu­je sa nji­ma, po­če­li su pre­ma nje­mu da se po­na­ša­ju ne­pro­fe­si­o­nal­no.