anketa NVO

Rezultati obrade ankete o kvalitetu vazduha u opštini Pljevlja


image001

Anketa je rađena na uzorku od 100 građana sa gradskog područja Pljevalja. Anketiranje je bilo anonimno i sproveli su je volonteri i članovi NVO “Da zaživi selo“. Nije nam prijavljan slučaj da je neko odustao od anketiranja ili odbio da učestvuje u anketiranju.  Anketa je sadržala 16 pitanja. Popunjavala se zaokruživanjem jednog ili više odgovora. Kod pitanja broj 2, 6 i 16 je postojao i prazan prostor na kome je bilo dozvoljeno dopisati odgovor koji nije u ponuđenima. Anketirani nisu dali nijedan relevantan odgovor u tim slučajevima. Postoji razlika između broja anketiranih i datih odgovora u većini pitanja gdje je predviđen samo jedan odgovor. To je objašnjeno pored svakog pitanja u kojem je to slučaj. Nije bilo anketiranih koji su neko od pitanja preskočili i nisu dali odgovor. Nijedan odgovr nije nejasno zaokružen da se ne može pročitati za koji odgovor od ponuđenih se anketirana osoba opredjelila.

Cilj anketiranja je bio dobijanje mišljanja od građana opštine Pljevlja šta su uzroci zagađenja vazduha u Pljevljima i šta vide kao mogućnosti rešenja toga problema. Sa rezultatima ankete ćemo upoznati institucije za zaštitu životne sredine na lokalnom i državnom nivou kao i širu javnost.

Anketu je sprovela NVO “Da zaživi selo“, u okviru projekta „Bolji život za Pljevlja“ koji je podržan kroz projekat „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ a finansiran od strane EU kroz IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme.

1. Na prvom pitanje ispitanici su dali ocjenu za kvalitet vazduha u Pljevljima. Da je kvalitet vazduha loš smatra 50 ispitanika, zadovoljavajući 26 i dobar 24. Nijedan ispitanik nije dao ocjenu da je kvalitet vazduha u Pljevljima odličan.

image002

2. Na pitanje kako se grije vaše domaćinstvo smo dobili 163 odgovora. Razlog za veći broj odgovora od broja ispitanika je što većina domaćinstava koristi  više energenata. Najčešća kombinacija je da koriste drva i ugalj. Najčeće se koriste drva 53 ispitanika je dalo taj odgovor, onda 45 da ima centralno grijanje, pelet koristi 28, ugalj 26 i električnu energiju  11 ispitanika.

image0043. Većina ispitanika, njih 55 smatra da je dobro/dovoljno upoznata sa izvorima I stepenom zagađenja vazduha u opštini Pljevlja. Da su veoma malo upoznati sa stepenom I izvorima zagađenja smatra 33 ispitanika, veoma dobro 11 i 1 da nije upoznat.image006

  1. Na pitanje koji su najveći zagađivači u opštini Pljevlja smo dobili 304 odgovora. Ispitanici su uglavnom koristili mogućnost od 3 odgovora a neki čak i više. Najviše odgovora i kao glavnog zagađivača ispitanici vide Termoelektranu 86, kotlarnice 58, otvoreni kopovi rudnika 46, deponiju Jagnjilo 41, kućna ložišta 35, šljakište Maljevac 29, gradsku deponiju 6 i motorna vozila.

image008

5. Većina anketiranih smatra da zagađenje vazduha utiče mnogo na zdrave Pljevljaka 65 dok 35 smatra da utiče malo. Niko od anketiranih ne smatra da zagađenje vazduha ne utiče na zdravlje Pljevljaka.

image010

6. Na pitanje na koji način zagađenje vazduha utiče na anketiranog dobili smo više od jednog odgovora po anketiranom, ukupno 177.  Najviše anketiranih smatra da je to smanjena mogućnost bavljenja fizičkim aktivnostima 39, smanjena mogućnost boravka na otvorenom 36, iritacija disajnih puteva 35, izazivanje napada astme ili bronhitisa 28, kožni problemi 25 i iritacija organa vida 14.

image013

7. Na pitanje o nivou obavještenosti smo dobili 101 odgovor. Jedan ispitanik je odgovorio sa dva odgovora, da nije uopšte obavješten ili da je nedovoljno obavješten. Ostali anketirani su dali po jedan odgovor. Da je dovoljno obavješteno smatra 60 anketiranih, nedovoljno 37 a da nisu obavješteni 4 anketirana.

image014

8. Na pitanje da li smatrate da se dovoljno transparetno objavljuju podaci o zagađenju vazduha u opštini Pljevlja smo dobili 103 odgovora od 100 ispitanika.  Tri ispitanika su zaokružili odgovore nedovoljno i djelimično dovoljno a istali po jedan odgovor. Djelimično dovoljno smatra 49 ispitanika, nedovoljno 28 i dovoljno 26.

image016

9. 106 dobijenih odgovora anketiranih građana Pljevalja 52 smatra da su nedovoljno obavješteni i informisani o svim mogućim posledicama zagađenja vazduha po njihovo zdravlja.  Da su dovoljno obavješteni smatra 42 anketirana, nisu obavješteni 8 i 4 su veoma dobro obavješteni.

image018

10. Ankerirani građani Pljevalja većinom smatraju da su nedovoljno obavješteni i informisani o načinima zaštite od uticaja zagađenja vazduha na zdravlje. To smatra 49 anketiranih. Da su dovoljno informisani smatra 36 ispitanika, nisu uošte 10 i veoma su dobro informisani 3 anketirana.

image020

11. Na pitanje da li mislite da nadležni opštinski i državni organi rade dovoljno na smanjenju zagađenja vazduha u Pljevljima je odgovorilo 98 od 100 ispitanika.  Od toga broja njih 47 smatra da ne rade dovoljno, 28 da se trude ali nema rezultata i 23 da rade dovoljno.

image022

12. Da kratkoročne mjere opštine Pljevlja i nadležnih institucija uopšte nisu pomogle za smanjenje uticaja zagađenja vazduha na stanovnike Pljevalja smatra 40 ispitanika. Da su pomogle u maloj mjeri smatra 38, pomogle dovoljno 21 i samo jedan ispitanik smatra da su veoma pomogle.

image024

13. Najveći broj anketiranih, njih 47, smatra da nadležne institucije nemaju opšte jasan I konkretan plan za smanjenje zagađenja vazduha u opštini Pljevlja. Da imaju plan djelimičko smatra 38 anketiranih a njih 15 da imaju dovoljno.

image026

14. . Na pitanje da li smatrate da sjedište ekološkog inspektora treba da bude u Pljevljima a ne u Beranama, kao što je sada slučaj, prikupljeno je 103 odgovora. Većina ispitanika, njih 49, smatra da je neophodno da bude u Pljevljima. Kao odgovor možda se izjasnilo 28, nema mišljenje 20 i nema potrebe 6.  Među ispitanicima su i tri koja su zaokružila i nemam  mišljenje i možda.

image028

15. Da bi izgradnja drugog bloka “Termoelektrane Pljevlja” riješila problem zagađenja vazduha u opštini Pljevlja saglasno je samo 9 anketiranih.  Najviše anketiranih 50, smatra da bi se problem zagađenja riješio djelimično. Nema mišljenje njih 23 a da se ne bi problem riješio smatra 21 anketirani. Tri anketirana su zaokružila po dva odgovora, jedan da nema mišljenje I ne bi riješila I dva sa odgovorima da nema mišljenje I riješila bi djelimično.

image030

 

16. Izvršiti toplifikaciju I zabraniti korišćenje uglja I uvesti korišćenje ekološki prihvatljivih goriva sa 61 odgovorom su I najčešći na pitanje šta je neophodno uraditi kako bi se kvalitet vazduha u opštini Pljevlja poboljšao. Njih 43 smatra da treba napraviti novi plan za kvalitet vazduha, 38 naplaćivati jeftiniju električnu energiju, 35 sprovesti mjere energetske efikasnosti I 13 napraviti drugi blok termoelektrane.

image032

Zaključak anketiranja građana Pljevalja:

Na osnovu sprovedene ankete dolazimo do zaključka da su građani opštine Pljevlja dobro informisani o problemu zagađenja vazduha u opštini Pljevlja i da žele aktivno da učestvuju u rešavanju problema. Jedno od pitanja koje potvrđuje ovu tezu je da kao energent najviše koriste drva i da čak više njih kao energent koristi pelet u odnosu na ugalj. Termoelektranu, kotlarnice i kop Rudnika uglja vide kao najveći problem zagađenja što i pokazuju i zvanični dokumenti. Građani smatraju da zagađenje vazduha ozbiljno utiče na njihovo zdravlje I da se to reflektuje kroz smanjenu fizičku aktivnost na otvorenom i probleme sa disajnim organima. Informisanost građana o zagađenju u Pljevljima izaziva podjeljenost na skoro jedan broj onih koji misle da su dovoljno informisani I onih koji misle da nisu. Mišljenje anketiranih je i da su nedovoljni napori lokalnog I državnog nivoa na smanjenju zagađenja vazduha u Pljevljima a da su preduzete mjere postigle samo djelimične rezultate I nedovoljne.  Rezultati ankete nam govore da građani smatraju da ne postoji jasan plan za rešenje problema zagađenja vazduha. Sjedište ekološkog inspektora preseliti u Pljevlja je stav većine anketiranih. Izgradnjom drugog bloka bi se samo smanjio nivo zagađenja vazduha u Pljevljima ali ne i riješio. Kao najbolje rešenje građani smatraju preduzimanje više mjera a u prvom redu toplifikaciju grada I prelazak na ekološki prihvatljiva goriva