selo rance Vijesti

Zbog granice ne mogu doći kući


Da bi iz Pljevalja došli do svojih kuća, stanovnici sela Ranče svaki dan moraju da prolaze granični prelaz i da čekaju u koloni automobila koji idu u Srbiju – kaže Darko Gačević i dodaje da granica prolazi kroz seosko groblje, pa jedan dio njihovih predaka počiva u Srbiji, a jedan u Crnoj Gori

Mje­šta­ni mje­sne za­jed­nic Cr­lje­ni­ce tra­že da u naj­sko­ri­je vri­je­me poč­ne iz­grad­nja no­vog gra­nič­nog pre­la­za na po­lja­ni Ran­če ko­ji će bi­ti dis­lo­ci­ran, od­no­sno po­mje­ren bli­že ad­mi­ni­stra­tiv­noj gra­ni­ci sa Re­pu­bli­kom Sr­bi­jom. Oni is­ti­ču da bi im to omo­gu­ći­lo br­žu sa­o­br­ćaj­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju jer ta­da ne bi mo­ra­li da pre­la­ze gra­ni­cu pri­li­kom do­la­ska do svo­jih ku­ća.
Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka mje­sne za­jed­ni­ce Dar­ka Ga­če­vi­ća, da bi iz Plje­va­lja do­šli do svo­jih ku­ća, sta­nov­ni­ci se­la Ran­če sva­ki dan mo­ra­ju da pro­la­ze gra­nič­ni pre­laz i da če­ka­ju u ko­lo­ni auto­mo­bi­la ko­ji idu u Sr­bi­ju. Ga­če­vić na­vo­di da su u is­toj po­zi­ci­ji i mje­šta­ni se­la Obar­de, ko­je pri­pa­da MZ Ma­ta­ru­ge, ko­ji su pro­šle go­di­ne ta­ko­đe tra­ži­li po­mje­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za.
– Pro­sto­ra da se gra­nič­ni pre­laz po­mje­ri ima i po­slo­ve na tom pro­jek­tu tre­ba što pri­je za­po­če­ti. Ne bi tre­ba­lo do­zvo­li­ti da nam do­đe još jed­na se­zo­na i da mje­šta­ni seela Ran­če na gra­ni­ci če­ka­ju u ne­pre­gled­nim ko­lo­na­ma da bi do­šli do svo­jih ku­ća – is­ta­kao je Ga­če­vić i do­dao da bi no­vi gra­nič­ni pre­laz tre­ba­lo da bu­de ne­ko­li­ko de­se­ti­na me­ta­ra pri­je skre­ta­nja sa ma­gi­stral­nog pu­ta Plje­vlja–Pri­je­po­lje u se­lo Ran­če.
Ka­ko je do­dao, po­red dis­lo­ci­ra­nja gra­nič­nog pre­la­za, neo­p­hod­no je iz­gra­di­ti i no­vo skre­ta­nje za se­lo Ran­če, ko­je bi tre­ba da bu­de što vi­še uda­lje­no od gra­nič­nog pre­la­za.
–Po­sla ima mno­go i zbog to­ga će ovih da­na mje­šta­ni pot­pi­sa­ti pe­ti­ci­ju ko­jom će­mo tra­ži­ti iz­mje­šta­nje pre­la­za. Pot­pi­si­va­nje pe­ti­ci­je je već do­go­vo­re­no, jer mo­ra­mo svi slo­žno in­si­sti­ra­ti da se sa iz­grad­njom no­vog pre­la­za za­poč­ne što pri­je – na­gla­sio je Ga­če­vić.
On tvr­di da mje­šta­ni Ran­ča zbog gu­žvi na gra­nič­nom pre­la­zu tr­pe broj­ne pro­ble­me jer ni­ka­da ni­ko ni­je si­gu­ran ka­da će iz Plje­va­lja sti­ći ku­ći, kao ni ka­da će do­ći na po­sao u Plje­vlja.

– Sta­nov­ni­ci se­la Ran­če ni­je­su bi­li za us­po­sta­vlja­nje gra­ni­ce iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, ali ta­ko je od­lu­če­no, a mi smo žr­tve te gra­ni­ce. Če­ka­mo u ko­lo­na­ma da do­đe­mo do ku­će, če­sto tr­pi­mo i pro­vje­re, ima­mo pro­ble­ma i zbog pre­la­ska kri­mi­na­la­ca pre­ko gra­ni­ce, zbog če­ga su če­ste po­li­cij­ske po­tje­re u ne­po­sred­noj bli­zi­ni se­la – ka­zao je Ga­če­vić.
On je is­ta­kao da sta­nov­ni­ci Ran­če ima­ju li­va­de sa dru­ge stra­ne gra­ni­ce u Sr­bi­ji, a ku­će su im u Cr­noj Go­ri.
– Gra­ni­ca pro­la­zi kroz se­o­sko gro­blje, ta­ko da je­dan dio na­ših pre­da­ka po­či­va u Sr­bi­ji, a je­dan u Cr­noj Go­ri – uka­zao je Ga­če­vić.
Skre­ta­nje za se­lo Ran­če tre­nut­no se na­la­zi na oko po­la ki­lo­me­tra od gra­nič­nog pre­la­za. Svi oni ko­ji že­le do Ran­ča iz Cr­ne Go­re mo­ra­ju pre­ći gra­nič­ni pre­laz. Skre­ta­nje za se­lo Obar­de je od­mah na­kon gra­nič­nog pre­la­za.

Izvor: Dan

Pipremila:Čepić Ljiljana, učesnica projekta „Povežimo se informisanjem“ koji realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavod za zapošljavanje Crne Gore