korice - laureati 2016 - za mejl 2 Sport

Sport­ska 2016. na jed­nom mje­stu


IZ ŠTAM­PE IZA­ŠLA 11. KNJI­GA IZ EDI­CI­JE „LA­U­RE­A­TI CR­NO­GOR­SKOG SPOR­TA”

Cr­no­gor­ska sport­ska li­te­ra­tu­ra bo­ga­ti­ja je za još jed­no zna­čaj­no ostva­re­nje – 11. knji­ga iz po­pu­lar­ne edi­ci­je ”La­u­re­a­ti cr­no­gor­skog spor­ta” za 2016. go­di­nu iza­šla je iz štam­pe u part­ner­skom iz­da­nju Cr­no­gor­ske sport­ske aka­de­mi­je i NVO „Za­vi­čaj” iz Da­ni­lov­gra­da. Auto­ri ovog je­din­stve­nog al­ma­na­ha cr­no­gor­skog spor­ta su prof. dr Du­ško Bje­li­ca, pro­fe­sor Fa­kul­te­ta za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje iz Nik­ši­ća, Zdrav­ko Ga­vri­lo­vić, sport­ski no­vi­nar i pu­bli­cist, i To­dor Braj­ko­vić, sport­ski no­vi­nar dnev­nog li­sta „Dan“. Auto­ri su u ovom je­din­stve­nom al­ma­na­hu cr­no­gor­skog spor­ta pre­zen­to­va­li naj­zna­čaj­ni­ja sport­ska de­ša­va­nja u 2016. go­di­ni. Tu su pri­če o zna­čaj­nim sport­skim do­ga­đa­ji­ma i re­zul­ta­ti­ma cr­no­gor­skih tak­mi­ča­ra i eki­pa, tra­di­ci­o­nal­nim iz­bo­ri­ma naj­bo­ljih spor­ti­sta Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta, Udru­že­nja sport­skih no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, iz­bo­ri­ma naj­bo­ljih u sport­skim sa­ve­zi­ma, aso­ci­ja­ci­ja­ma, ali i o iz­bo­ri­ma naj­bo­ljih spor­ti­sta ko­je or­ga­ni­zu­ju op­šti­ne.

U „La­u­re­a­ti­ma” je po­seb­no ob­ra­đen naj­bli­sta­vi­ji do­ga­đaj cr­no­gor­skog spor­ta u 2016, ko­ji se do­go­dio 12. ju­na u ame­rič­kom gra­di­ću Ve­ro­ni, gdje je pro­fe­si­o­nal­ni bok­ser De­jan Zla­ti­ča­nin po­stao svjet­ski pr­vak u naj­pre­sti­žni­joj fe­de­ra­ci­ji –VBC. Za­bi­lje­že­na su i sjaj­na ostva­re­nja mla­de Kri­sti­ne Ra­ko­če­vić, svjet­ske ju­ni­or­ske šam­pi­on­ke u ba­ca­nju di­ska, ko­ja je u Polj­skoj hi­cem od 56,36 me­ta­ra sti­gla do zla­ta, bron­za­na me­da­lja ka­ra­tist­ki­nje Ma­ri­ne Ra­ko­vić osvo­je­na na Svjet­skom pr­ven­stvu u Lin­cu… Go­di­nu su obi­lje­ži­li i va­ter­po­li­sti. Iza­bra­ni­ci Vla­di­mi­ra Goj­ko­vi­ća bi­li su sre­br­ni na Evrop­skom pr­ven­stvu u Be­o­gra­du. Ova za­ni­mlji­va sport­ska pu­bli­ka­ci­ja na 220 stra­na ilu­stro­va­na je ve­li­kim bro­jem fo­to­gra­fi­ja, čak 288, i na je­din­stven na­čin pred­sta­vlja hro­no­lo­gi­ju uspje­ha cr­no­gor­skog spor­ta u 2016. go­di­ni.

korice - laureati 2016 - za mejl 2

U „La­u­re­a­ti­ma cr­no­gor­skog spor­ta”, spor­ti­sti, sport­ski rad­ni­ci, no­vi­na­ri i uop­šte pu­bli­ci­sti­ka i ši­ra jav­nost na jed­nom mje­stu ima­ju iz­u­ze­tan pod­sjet­nik. „La­u­re­a­ti” će ih, s ob­zi­rom na naš po­slo­vič­ni za­bo­rav, uvi­jek ilu­stra­tiv­no i pre­ci­zno pod­sje­ća­ti na re­zul­ta­te na­ci­o­nal­nih se­lek­ci­ja, klu­bo­va i spor­ti­sta u 2016. go­di­ni. U ovoj in­te­re­sant­noj sport­skoj knji­zi, ob­ra­di­li smo i pred­sta­vi­li i ak­tiv­no­sti re­kre­a­tiv­nog, škol­skog i uni­ver­zi­tet­skog spor­ta. Na­šu pa­žnju su za­vri­je­di­li mla­di struč­nja­ci u spor­tu, aka­dem­ci sa Fa­kul­te­ta za sport u Nik­ši­ću. Zna­ča­jan pro­stor u knji­zi po­sve­ti­li smo afir­ma­ci­ji spor­ta i pro­gla­še­nji­ma naj­bo­ljih po op­šti­na­ma. Pri­če sa naj­bo­ljim spor­ti­sti­ma, ju­bi­le­ji­ma i sport­skim rad­ni­ci­ma „La­u­re­a­te” či­ne za­i­sta po­seb­nim. Uz sport idu mno­gi pra­te­ći sa­dr­ža­ji, na­rav­no i na­u­ka, sto­ga „La­u­re­a­ti” i u ovoj knji­zi pra­te ak­tiv­no­sti, is­ti­ču­ći po­seb­no tra­di­ci­o­nal­ni kon­gres Cr­no­gor­ske sport­ske aka­de­mi­je ko­ji je 2016. go­di­ne  odr­žan u Bu­dvi, re­kao je Zdrav­ko Ga­vri­lo­vić, je­dan od auto­ra.