rudnicka-zgrada Vijesti

Rudnik uglja podnio tužbu protiv „Cijevna komerc“


Rud­nik uglja je pod­nio tu­žbu pro­tiv pod­go­rič­ke fir­me „Ci­jev­na ko­merc“ jer ni­je za­vr­ši­la sve ra­do­ve na stam­be­noj zgra­di ko­ja je iz­gra­đe­na za po­tre­be ru­da­ra. Iako u Rud­ni­ku uglja ne že­le de­talj­no da ko­men­ta­ri­šu sa­dr­žaj tu­žbe, u iz­ja­vi za „Dan“ iz­vr­šni di­rek­tor Sla­vo­ljub Po­pa­dić  je ka­zao da je tu­žba pod­ni­je­ta pri­je pet mje­se­ci, ali da se oče­ku­je za­ka­zi­va­nje ro­či­šta u sep­tem­bru. U Rud­ni­ku vje­ru­ju da će sud pre­su­di­ti u nji­ho­vu ko­rist, ali ne ot­kri­va­ju u kom iz­no­su je tra­že­no obe­šte­će­nje.

– Rud­nik uglja je 13. apri­la pod­nio tu­žbu. Još ni­je odr­ža­no ni­jed­no ro­či­šte, a oče­ku­je­mo da će to­kom sep­tem­bra bi­ti za­ka­za­no pr­vo. RUP oče­ku­je uspjeh u ovom spo­ru – ka­zao je Po­pa­dić.
Is­ta­kao je da je du­že vre­me­na ra­đe­no na to­me da do­đe do do­go­vo­ra sa kom­pa­ni­jom „Ci­jev­na ko­merc“, ali da su na kra­ju bi­li pri­si­lje­ni da na su­du tra­že prav­du. „Ci­jev­na ko­merc”, či­ji je vla­snik Da­ni­lo Pe­tro­vić, upor­no je iz­bje­ga­va­la da po­štu­je do­go­vo­re­no.

– Tri go­di­ne ima­li smo pre­go­vo­re sa iz­vo­đa­čem ra­do­va na stam­be­no-po­slov­nom objek­tu RUP-a, ali, na­ža­lost, ono što je do­go­vo­re­no ni­je po­što­va­no, pa je na­ša kom­pa­ni­ja bi­la pri­nu­đe­na da pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma tra­ži re­a­li­za­ci­ju do­go­vo­re­nih oba­ve­za. S ob­zi­rom na to da je po­stu­pak u to­ku, u ovom tre­nut­ku ne bi­smo da iz­no­si­mo i ko­men­ta­ri­še­mo de­ta­lje tu­žbe – re­kao je Po­pa­dić iz­bje­gav­ši da na taj na­čin sa­op­šti da li je tu­žbom ob­u­hva­će­no i to što u po­slov­nom di­je­lu zgra­de ra­do­vi ni­je­su za­vr­še­ni.

Iz­grad­nja stam­be­ne zgra­de za po­tre­be rad­ni­ka Rud­ni­ka uglja po­če­la je 2010. go­di­ne u vri­je­me ka­da je pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra Rud­ni­ka uglja bio Pre­drag Bo­ško­vić. Tom pri­li­kom je da­to obe­ća­nje da će zgra­da bi­ti za­vr­še­na za go­di­nu, ali je osam­de­set sta­no­va, ko­li­ko zgra­da ima, bi­lo use­lje­no tek u pro­lje­će 2015. go­di­ne. Po use­lje­nju rad­ni­ka u sta­no­ve, od 80 vla­sni­ka sta­no­va, njih 72 su pod­ni­je­la tu­žbe pro­tiv Rud­ni­ka uglja jer sta­no­vi ima­ju broj­ne ma­ne. Po tom pi­ta­nju odr­ža­no je već pr­vo ro­či­šte, a sud je od­re­dio vje­šta­ke ko­ji će utvr­di­ti u ko­joj su mje­ri vla­sni­ci sta­no­va za­ki­nu­ti.

Ka­da je u pi­ta­nju iz­grad­nja ove zgra­de, po­mi­nju se raz­li­či­te ci­je­ne ra­do­va, od se­dam do de­set mi­li­o­na eura. Do sa­da ni­ko ni­je jav­no sa­op­štio ko­li­ko je po­me­nu­ta zgra­da ko­šta­la Rud­nik uglja.
Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni to da je Rud­nik uglja ne­dav­no ras­pi­sao jav­ni po­ziv za oda­bir naj­bo­ljeg po­nu­đa­ča za iz­vo­đe­nje ra­do­va na po­me­nu­tom objek­tu. Vri­jed­nost ra­do­va je oko se­dam­de­set hi­lja­da eura.

Pripremio, Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Izvor: Dan