zindovic Vijesti

Zindović u sudu 29. septembra


Plje­vljak Jo­vi­ca Zin­do­vić 29. sep­tem­bra na­ći će se u be­o­grad­skom su­du gdje će se vo­di­ti po­stu­pak pro­tiv nje­ga zbog oruž­ja i dro­ge ko­ji su pro­na­đe­ni kod nje­ga pri­li­kom hap­še­nja. Za taj dan, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, pla­ni­ra­no je pri­prem­no ro­či­šte na ko­jem će se od­lu­či­va­ti o op­tu­žni­ci pro­tiv ovog Plje­vlja­ka.
Vi­še tu­ži­la­štvo u Be­o­gra­du po­di­glo je op­tu­žni­cu pro­tiv Jo­vi­ce Zin­do­vi­ća, ko­ji je pro­šlog lje­ta uhap­šen u Be­o­gra­du. Zin­do­vić je op­tu­žen za neo­vla­šće­no po­sje­do­va­nje i no­še­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih na­pra­va, kao i po­sje­do­va­nje nar­ko­ti­ka.
Pod­sje­ti­mo, Zin­do­vić je po­bje­gao iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra gdje je iz­dr­ža­vao za­tvor­sku ka­znu zbog ubi­stva Lu­ke Po­po­vi­ća na Ža­blja­ku.
Po­li­ci­ja je na­kon hap­še­nja Zin­do­vi­ća za­pli­je­ni­la oruž­je i nar­ko­ti­ke iz sta­na ko­ji je ko­ri­stio u Be­o­gra­du.
Na oruž­ju, kao i nar­ko­ti­ci­ma, pro­na­đe­ni su Zin­do­vi­će­vi oti­sci, kao i nje­go­vog naj­bli­žeg sa­rad­ni­ka Vo­ji­sla­va Mar­se­ni­ća (37) iz Plje­va­lja. Is­tra­ga je vo­đe­na pro­tiv obo­ji­ce, da bi na­po­slet­ku obo­ji­ca bi­li i op­tu­že­ni.
Pod­sje­ti­mo, Jo­vi­ca Zin­do­vić uhap­šen je na Bran­ko­vom mo­stu na­kon de­vet mje­se­ci od spek­ta­ku­lar­nog bjek­stva iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra, gdje je slu­žio ka­znu zbog ubi­stva Lu­ke Po­po­vi­ća, bra­ta od stri­ca La­ne Po­po­vić, ne­vjen­ča­ne su­pru­ge Dar­ka Ša­ri­ća.
Zin­do­vić će na­kon su­đe­nja u Be­o­gra­du bi­ti iz­ru­čen Cr­noj Go­ri, dok je od­bi­jen za­htjev za iz­ru­če­nje Slo­ve­ni­ji i Hr­vat­skoj.
Zin­do­vić je na­kon bjek­stva ko­ri­stio fal­si­fi­ko­va­ni hr­vat­ski pa­soš ko­ji se vo­di na ime oso­be ko­ja je ra­ni­je pre­mi­nu­la.
Za od­bje­glim ro­bi­ja­šem tra­ga­la je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja, ali i po­li­ci­je broj­nih ze­ma­lja iz re­gi­o­na. Pre­sret­nu­ti su nje­go­vi raz­go­vo­ri sa čla­no­vi­ma po­ro­di­ce i pri­ja­te­lji­ma, ko­ji su omo­gu­ći­li lo­ci­ra­nje, a za­tim i li­še­nje slo­bo­de. Zin­do­vić je uhap­šen na No­vom Be­o­gra­du, ka­da ga je sa­o­bra­ćaj­na pa­tro­la pre­sre­la na Bran­ko­vom mo­stu. U auto­mo­bi­lu je bio sam, a na­kon to­ga pre­tre­sen je stan u ko­jem je bo­ra­vio u Be­o­gra­du. To­kom pre­tre­sa tog objek­ta, po­li­ci­ja je pro­na­šla fal­si­fi­ko­va­na do­ku­men­ta na dru­go ime sa fo­to­gra­fi­jom Jo­vi­ce Zin­do­vi­ća, auto­mat­sku pu­šku, he­kler sa pri­gu­ši­va­čem, tri pi­što­lja, pet pan­ci­ra, 82.000 eura i 500 gra­ma upa­ko­va­ne pra­ška­ste ma­te­ri­je za ko­ju se sum­nja da se ra­di o ko­ka­i­nu.
Zbog to­ga je Zin­do­vić u Sr­bi­ji osum­nji­čen za šverc dro­ge i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja.
M.V.P.

Osum­nji­čen za ubi­stvo u Slo­ve­ni­ji

Osim za bjek­stvo u Cr­noj Go­ri i dro­gu i oruž­je u Be­o­gra­du, Zin­do­vić se sum­nji­či i da je 2003. go­di­ne, u elit­nom lju­bljan­skom ho­te­lu „Lev” u Slo­ve­ni­ji, li­ki­vi­di­rao Mi­ša Vu­ji­či­ća. Iako je u me­đu­vre­me­nu bio oslo­bo­đen ovih op­tu­žbi, Slo­ve­ni­ja je ipak za­tra­ži­la iz­ru­če­nje ka­ko bi po­kre­nu­la no­vi po­stu­pak.
Slo­ve­ni­ja je upu­ti­la za­htjev za iz­ru­če­nje Zin­do­vi­ća zbog sum­nje da je is­pa­lio pet hi­ta­ca u Vu­ji­či­ća, ko­ji je bio po­znat pod na­dim­kom Lju­bljan­ski Ar­kan. Zin­do­vić je pred be­o­grad­skim su­di­ja­ma ne­gi­rao kri­vi­cu za ovo dje­lo, tvr­de­ći da ne­ma ni­ka­kve ve­ze s tom li­kvi­da­ci­jom. Za to dje­lo, ka­ko mu je pre­do­če­no to­kom sa­slu­ša­nja, po za­ko­ni­ma Slo­ve­ni­je pri­je­ti mu ka­zna za­tvo­ra do 30 go­di­na.

Izvor „Dan“