Naslovna Vijesti Društvo Sindikalni povjerenici preko suda traže svoja prava

Sindikalni povjerenici preko suda traže svoja prava

2

Nekadašnji sindikalni povjerenici Bijelog Polja i Pljevalja, Bogdan Krgović i Jovan Joksimović koji su presavili tabak i tražili svoja prava preko nadležnih sudova juče su na zajedničkoj konferenciji za novinare obavijestili o problemima u Savezu sindikata Crne Gore. Oni su podsjetili da su bez posla ostali kao i 17 predsjednika opštinskih sindikalnih povjereništava. Pored njih dvojice, samo je još Brano Gardašević, povjerenik iz Nikšića, takođe na sudu tražio svoja prava.
– Dobio sam konačnu presudu bjelopoljskog Višeg suda, koja je pravosnažna i SSSCG treba da mi nadoknadi štetu zbog izmakle dobiti, odnosno naknade nezakonitog ostajanja bez posla, u iznosu od 5.645 eura. Na taj način sam dobio djelimičnu satisfakciju, s obzirom da ne radim već dvije godine, nezakonitom odlukom nelegitimnog predsjednika SSSCG Duška Zarubice – kazao je Krgović, dodajući da je nelegitimnost čelnika crnogorskog Sindikata dva puta potvrdio Vrhovni sud Crne Gore i da konačnu odluku o tome ko je legitimni predsjednik uskoro treba da donese Upravni sud Crne Gore.
– Inače, zajedno sa kolegama Joksimovićem i Gardaševićem tek sam počeo da koristim četvorogodišnji mandat na čelu opštinskih povjereništava u ova tri grada, a Zarubica prvog dana svog nelegalnog mandata nas je ostavio bez posla. Tako sam nakon skoro četiri decenije uspješnog rada otišao na Biro rada i takoreći ostao bez egzistencije – kaže Krgović.
On dodaje da je izgubio spor predhodno na sudu u vezi sa vraćanjem na radno mjesto, uz nadu da će odluka Upravnog suda da je Nikčević legitimni generalni sekretar, vratiti njega i kolege na ranija radna mjesta.
– Prije dvije godine za sekretara smo podržali Nikčevića i to nam je kasnije jedino uzeto za grijeh, zbog čega su naša radna mjesta ukinuta, i odlučeno da se poslovi sindikalnih povjerenika obavljaju volonterski. To je sramna odluka jer sam radio za dobro članstava, zašta sam imao sva moguća priznanja – navodi Krgović.Plje­vljak Jo­van Jok­si­mo­vić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, na­kon 34 go­di­ne sta­ža ta­ko­đe je ka­ko ka­že, ostao bez po­sla.

download
– Na Osnov­nom su­du do­bio sam pre­su­du da imam pra­va na sve pri­na­dle­žno­sti na osno­vu ove dvi­je go­di­ne ko­li­ko sam ostao bez po­sla. Sad će moj slu­čaj sti­ći na Vi­ši sud, gdje oče­ku­jem da do­bi­je po­tvr­du, na­kon če­ga ću kao i ko­le­ga Kr­go­vić tra­ži­ti nov­ča­nu na­dok­na­du. Isti je slu­čaj i sa ko­le­gom Gar­da­še­vi­ćem iz Nik­ši­ća – re­kao je Jok­si­mo­vić.
On do­da­je da je bez po­sla ostao sa­mo iz osve­te jer je tra­žio da se pri­li­kom iz­bo­ra ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra strikt­no po­štu­je Sta­tut.
Ka­že da je u evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih na Bi­rou ra­da, ali da ne uspi­je­va da do­bi­je za­po­sle­nje.
– Ja­vljao sam se na 17 kon­kur­sa, ali ni na jed­nom ni­je­sam uspio da do­bi­jem po­sao. Ko će da me pri­mi sa 61 go­di­nom ži­vo­ta? Je­di­ni kri­vac za sve ovo što nam se de­ša­va u Sin­di­ka­tu je­ste to što se umi­je­ša­la po­li­ti­ka – ka­že Jok­si­mo­vić.
Još ra­ni­je je Du­ško Za­ru­bi­ca, ak­tu­el­ni ge­ne­ral­ni se­kre­tar SSSCG re­kao da se sve ra­di na za­ko­nit, sta­tu­ta­ran i tran­spa­ren­tan na­čin.

Izvor „Dan“

2 KOMENTARA

    • Da ste se i upola tako borili za radnike koji su ostajali bez posla i slati na biro, kao vi sada a bili ste na mjestima gdje vam je to bio opis radnog mjesta, mozda bi vas neko i zalio. Ovako, ima Boga, ili neke kosmicke pravde

Comments are closed.