CG-TARA-Foto-M.Drobnjak-(3) Vijesti

NVO ED Breznica – Što hitnije rekonstruisati most na Tari


Predstavnici nevladinog sektora zahtijevaju od Direkcije za saobraćaj što hitniju akciju kako bi se most na Tari što prije rekonstruisao, odnosno da bi se izbjegle eventualne nesreće usled njegovog urušavanja koje je sve izvjesnije. Snimci koje su sačinili aktivisti NVO „Breznica” pokazuju da je most na Tari u izuzetno lošem stanju, odnosno da mu prijeti urušavanje. Iz ove nevladine organizacije predlažu niz mjera, ali istovremeno napominju da su na potezu Direkcija za saobraćaj i nadležno ministarstvo.


-Lako se može uvidjeti u kojoj mjeri i koliko je oštećen most na Tari za čiju je rekonstrukciju Narodna Republika Kina, kroz donaciju, ponudila novac. Upozoravamo javnost i nadležne da su na najvećem luku mosta na nosećim spoljnim betonskim zidovima, ispale metalne uzengije, tako da postoji realna opasnost od rušenja mosta, kaže izvršni direktor NVO „Breznica“ Milorad Mitrović i ističe da se s rekonstrukcijom mosta ne smije dugo čekati. On naglašava da vremena za oklijevanje nema, odnosno da je neophodno preduzeti potrebne mjere kako bi se izbjegle nesreće s težim posledicama. Prema Mitrovićevim riječima, u rješavanje problema treba da se uključe, pored državnih organa, i lokalna uprava u Pljevljima.
-Tražimo od nadležnih, prvenstveno od Direkcije saobraćaja da izvrše ispitivanje statike mosta i da u slučaju opasnosti od rušenja ograniče prelazak teškim kamionima i šleperima ili da uvedu naizmjenično propuštanje vozila iz oba pravca za sva vozila, do potpune rekonstrukcije mosta, kaže Mitrović. Go­vo­re­ći o pri­prem­nim po­slo­vi­ma za re­kon­struk­ci­ju mo­sta, gdje se če­ka iz­grad­nja put­nog prav­ca od Bi­je­log Po­lja pre­ma Plje­vlji­ma pre­ko se­la Vru­lja i Mi­ja­ko­vi­ća, Mi­tro­vić ka­že da se ne smi­je če­ka­ti za­vr­še­tak tih ra­do­va. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ti po­slo­vi idu ve­o­ma spo­ro i ne­će se br­zo za­vr­ši­ti.
-Put ni­je sti­gao ni do se­la Vru­lja, a po­treb­no je iz­gra­di­ti još oko šest ki­lo­me­ta­ra od Vru­lje do se­la Mi­ja­ko­vi­ći, gdje će pra­vac od Bi­je­log Po­lja bi­ti po­ve­zan sa ma­gi­stral­nim pu­tem Plje­vlja –Đur­đe­vi­ća Ta­ra. Pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma, ovaj put­ni pra­vac se ne mo­že za­vr­ši­ti pri­je kra­ja na­red­ne go­di­ne, a to zna­či da most na Ta­ri mo­ra da če­ka re­kon­struk­ci­ju naj­ma­nje još dvi­je go­di­ne, ka­zao je Mi­tro­vić.

Izvor „Dan“