mosi-pljevlja-650x292 Vijesti

Iz Mreža NVO sjevera kritikovali odnos države i velikih kompanija prema MOSI


Plje­vlja su u pro­te­kla če­ti­ri da­na ugo­sti­li oko 2.000 mla­dih spor­ti­sta i sport­skih rad­ni­ka, a iz Mre­že ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja Sje­ve­ra ka­žu da je u gra­du na Bre­zni­ci po za­vr­šet­ku Me­đu­op­štin­skih sport­skih iga­ra ostao go­rak ukus, jer Vla­da Cr­ne Go­re za po­me­nu­tu ma­ni­fe­sta­ci­ju ni­je da­la ni jed­nog cen­ta.

– Sa sve­ča­nog otva­ra­nja MO­SI, iako je to bi­lo na­ja­vlje­no, iz­o­stao je i mi­ni­star spor­ta Ni­ko­la Ja­no­vić. Po­stu­pak Vla­de Cr­ne Go­re kraj­nje je ne­pri­mje­ren, jer ne po­mo­ći jed­nu ova­kvu ma­ni­fe­sta­ci­ju zna­či ra­di­ti pro­tiv ob­no­ve i po­di­za­nja Plje­va­lja. Na­ža­lost Vla­da Cr­ne Go­re kao da ne že­li ob­no­vu Plje­va­lja, pa ma­kar to bi­lo i na krat­ko, a ka­ko smo sa­zna­li pod­ba­ci­li su u spon­zo­ri­sa­nju ma­ni­fe­sta­ci­je i pri­vred­ni su­bjek­ti. Ta­ko su tri naj­ve­ća za­ga­đi­va­ča ži­vot­ne sre­di­ne u Plje­vlji­ma za ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju da­la sve­ga 105.000 eura. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma oče­ki­va­lo se mno­go vi­še, ali je Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re, sa naj­ve­ćim za­ga­đi­va­čem Ter­mo­e­lek­tra­nom, da­la sve­ga 30.000 eura. Rud­nik uglja je donirao 70.000 eura, dok je Rud­nik olo­va i cin­ka „Šu­plja sti­je­na“ ko­ji je u vla­sni­štvu dr­ža­ve Polj­ske, a ko­ji va­ži sa pred­u­ze­će sa ve­o­ma visokim pro­cen­tom pro­fi­ta, do­ni­rao ni ma­nje ni vi­še ne­go 5.000 eura – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Mre­že NVO Sje­va­ra

– Zna­či, Plje­vlja su osu­đe­na da se iz njih uzi­ma i da im se ni­šta ne da­je – za­klju­čak je Mre­že NVO Sje­ve­ra.

Pripremila,Slađana Gorgievska, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Goreuz na­po­me­nu da je Rudnik uglja pri­je ne­ko­li­ko go­di­na sa vi­še od dva mi­li­o­na eura po­mo­gao žen­ski ru­ko­met Cr­ne Go­re.

 

 


NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove PV portal-a. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da određene komentare obrišemo bez najave i objašnjenja.

One comment on “Iz Mreža NVO sjevera kritikovali odnos države i velikih kompanija prema MOSI

Comments are closed.