Naslovna Vijesti Društvo Rekonstrukcija drvoreda nije u nadležnosti Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne

Rekonstrukcija drvoreda nije u nadležnosti Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne

0

Do­sta­vlja­nje ela­bo­ra­ta stu­di­je pro­cje­ne uti­ca­ja re­kon­struk­ci­je i sje­če sta­ba­la u Uli­ci kra­lja Pe­tra Pr­vog u Plje­vlji­ma, ni­je u nad­le­žno­sti Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. To je sa­op­šte­no iz te in­sti­tu­ci­je, na­kon što je NVO „Bre­zni­ca“ pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plje­vlja Mir­ka Đa­či­ća zbog na­vod­nog ne­sa­vje­snog ra­da u slu­žbi, ne­za­ko­ni­te sje­če i dru­gih kri­vič­nih dje­la, a ve­za­no za re­kon­struk­ci­ju te sa­o­bra­ćaj­ni­ce.
Po­vo­dom sa­op­šte­nja za jav­nost NVO ,,Bre­zni­ca”, ob­ja­vlje­nog u me­di­ji­ma, u ve­zi sa sje­čom sta­ba­la i iz­vo­đe­nja gra­đe­vin­skih ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji di­je­la Uli­ce kra­lja Pe­tra Pr­vog u Plje­vlji­ma, te ne­do­sta­vlja­nja ela­bo­ra­ta stu­di­je pro­cje­ne uti­ca­ja pro­jek­ta na ži­vot­nu sre­di­nu, ko­ju je tra­ba­lo da pra­ti jav­na ras­pra­va, Agen­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne in­for­mi­še jav­nost da po­me­nu­te ak­tiv­no­sti ni­je­su u nad­le­žno­sti Agen­ci­je za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne – na­ve­li su iz Agen­ci­je.

Izvor Dan