Naslovna Sport Fudbal Pljevlja smanila šanse za veći rang

Pljevlja smanila šanse za veći rang

0

BARAŽ ZA DRUGU LIGU 4. KOLO

Mladost Lješkopolje-Pljevlja 4:0 (2:0)

Sta­di­on: Mla­do­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: oko 300. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Po­moć­ni­ci: Ne­nad Živ­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Mar­ko Bu­la­to­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Đa­lac u 38, 52. iz je­da­na­e­ster­ca i 65. i To­ma­še­vić u 44. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Spa­so­je­vić, Me­mić, B. Bo­gi­će­vić, Be­go­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje), Drob­njak, Pe­ro­vić, Ma­ta­no­vić, La­ke­tić (Plje­vlja). Cr­ve­ni kar­ton: Ma­ta­no­vić (Plje­vlja) u 74. mi­nu­tu.
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: O. Bo­gi­će­vić, Jo­vi­će­vić, Kri­vo­ka­pić, B. Bo­gi­će­vić, Me­mić, Mu­go­ša, Pe­ro­vić, To­ma­še­vić (od 77. Vrat­ni­ca), Spa­so­je­vić (od 73. Be­go­vić), Đa­lac, Mar­ko­vić (od 68. Jo­va­no­vić).

PLjE­VLjA: Mr­šo­vić, Je­lo­vac, Ma­ta­no­vić, Drob­njak (od 53. La­ke­tić), Vu­ko­vić, Ko­ma­ti­na, Mr­dak, Pe­ro­vić (od 90. Pa­je­vić), Da­mja­no­vić, Lu­čić, Čvo­ro­vić (od 82. Jo­nuz).

U me­ču pe­tog ko­la ba­ra­ža za Dru­gu li­gu, eki­pa Mla­do­sti iz Lje­ško­po­lja ubje­dlji­vo je po­bi­je­di­la Plje­vlja sa 4:0. Meč je obi­lje­žio is­ku­sni Mi­loš Đa­lac, ko­ji je tri pu­ta tre­sao pro­tiv­nič­ku mre­žu, a jed­nom je stri­je­lac bio Ivan To­ma­še­vić. Nakon utakmice Pljevlja su imala dosta primjedbi na suđenje, jer u je u trećoj utakmici baraža ovoj ekipi isključen fudbaler, a drugu utakmicu u gostima protiv Pljevlja sviran je jedanaesterac.
Od­lu­ka o to­me ko će bi­ti put­nik u Dru­gu li­gu bi­će po­zna­ta u sri­je­du. U me­ču po­sled­njeg ko­la, Plje­vlja će ugo­sti­ti Ar­se­nal. U slu­ča­ju tri­jum­fa do­ma­ći­na, sa više od četiri gola prednosti Pljevlja će u Dtugu ligu, a u slučaju da pobjeda Pljevalja bude sa manje od ćetiri gola, u ve­ći rang će Mla­dost Lje­ško­po­lje, a sva­ki dru­gi is­hod u Dru­gu li­gu vo­di Tiv­ća­ne.

Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju u sriejdu od 17 i 30 dođu na gradski stadion i podrže klub, koji će dati sve od sebe da dođe do pobjede koja ga vodi u veći rang.