Naslovna Vijesti Društvo Zbog propusta izvođača radova stanari rudničke zgarde tuže Rudnik

Zbog propusta izvođača radova stanari rudničke zgarde tuže Rudnik

0

Od ukup­no 80 rad­ni­ka Rud­ni­ka uglja, ko­ji su 2015. go­di­ne do­bi­li sta­no­ve, njih 71 je tu­žio tu kom­pa­ni­ju jer tvr­de da su ošte­će­ni, prenosi „Dan“
Stanovi rudarima su podjeljeni prije dvije godine, a prema pisanju ovog dnevnog lista, već u pr­vim mje­se­ci­ma sta­no­va­nja ru­da­ri su­o­či­li sa broj­nim ne­vo­lja­ma. U po­je­di­ne sta­no­ve, ka­ko tvr­de, vo­da ula­zi sa te­ra­sa, u ne­kim je vid­no pro­ki­šnja­va­nje na fa­sa­di, a broj­ne su i dru­ge manj­ka­vo­sti. Sta­na­ri koji su tužili Rudnik  tra­že da im se uma­nji nov­ča­ni iz­nos ko­ji tre­ba da pla­te, po­seb­no za­to što su im sta­no­vi u pot­kro­vlju ra­ču­na­ti kao stam­be­ni objek­ti na če­tvr­tom spra­tu, iako ima­ju ko­si­ne, pa sa­mim tim i ma­nju kva­dra­tu­ru.
Sta­na­ri tu­žbom tra­že da Rud­nik uglja iz­mje­sti i sop­stve­ne ra­di­o­ni­ce iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne zgra­de, jer su, tvr­de, iz­vor za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne.
Pri­je dva mje­se­ca sta­na­ri spor­ne zgra­de su jav­no za­tra­ži­li od po­slo­vod­stva Rud­ni­ka uglja da ih obe­šte­ti, a po­što do to­ga ni­je do­šlo pod­ni­je­li su tu­žbu za obe­šte­će­nje, a poslije jav­nog obra­ća­nja po­slo­vod­stvo je for­mi­ra­lo ko­mi­si­ju da utvr­di či­nje­nič­no sta­nje.
Tre­nut­no je u to­ku sud­ski po­stu­pak, a pri­je tri da­na sud­ski vje­šta­ci su iza­šli na li­ce mje­sta ka­ko bi utvr­di­li da li se ra­di o ne­kva­li­tet­no ura­đe­nom po­slu ili ne.  Tokom zime pred­vi­đe­no je da se sta­na­ri gri­ju na čvr­sto go­ri­va, ka­ko u za­jed­nič­kom ko­tlu, ta­ko i u za­seb­nim lo­ži­šti­ma. Za ta­kav na­čin gri­ja­nja iz­gra­đe­ni su dim­nja­ci, ali iz unu­tra­šnjo­sti zgra­de ni­je­su osta­vlje­ni iz­la­zi na krov, neo­p­hod­ni da bi se ne­ki od dim­nja­ka oči­stio. Sta­na­ri u ša­li ka­žu da će di­za­li­ce Rud­ni­ka uglja vje­ro­vat­no odža­ča­re di­za­ti na krov, dok po­je­di­ni tvr­de da u glav­nom pro­jek­tu i ni­je pred­vi­đen iz­laz na krov. Ta­ko­đe, ne­po­zna­ni­ca je ni ka­ko je projek­tant u do­pun­skom pro­jek­tu, ko­ji ni­je do­stu­pan jav­no­sti, pred­vi­dio rje­še­nje ovog pro­ble­ma. Ne­ja­sno je i da li je ge­šku na­pra­vio pro­jek­tant ili, pak, iz­vo­đač ra­do­va.

Izvor „Dan“