Naslovna Vijesti Hronika Vlahoviću produžen pritvor

Vlahoviću produžen pritvor

0

Van­pre­tre­sno vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da pro­du­ži­lo je za još mje­sec da­na pri­tvor Mar­ku Vla­ho­vi­ću (32) iz Ko­la­ši­na, zbog po­ku­ša­ja ubi­stva. On se te­re­ti za po­ku­šaj ubi­stva Mi­ro­sla­va Vo­ji­no­vi­ća (24) iz Plje­va­lja, prenosi Dan.
– Vla­ho­vić je 9. av­gu­sta pro­šle go­di­ne, oko 1.45, u Tr­šo­voj uli­ci u Plje­vlji­ma, na­kon sva­đe dvi­je gru­pe mla­di­ća, u prav­cu Vo­ji­no­vi­ća iz va­tre­nog oruž­ja is­pa­lio vi­še hi­ta­ca, od ko­jih je je­dan ošte­će­nog po­go­dio u pred­je­lu pot­ko­lje­ni­ce li­je­ve no­ge. Osum­nji­če­ni se na­kon iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la uda­ljio sa li­ca mje­sta. Tom pri­li­kom ošte­će­ni Vla­ho­vić je za­do­bio te­šku tje­le­snu po­vre­du u vi­du pro­strel­ne ra­ne sa ošte­će­njem ko­sti­ju – na­vo­di se u op­tu­žni­ci.