Naslovna Vijesti Društvo Urađena analiza sastava otpada u našoj opštini

Urađena analiza sastava otpada u našoj opštini

1

Analiza sastava otpada u Opštini Pljevlja, u skladu sa predloženom metodologijom, rađena je na tri uzorka: kolektivno stanovanje, individualno stanovanje i ruralni sektor. Analiza je pokazala da je najveća količina biorazgradivog, a zatim baštenskog otpada. Prosječna vrijednost količine otpada po glavi stanovnika dnevno je 0.55 kg.

DOO “Čistoća” radila  je planiranu analizu sastava otpad u našoj opštini. Analiza je rađena u skladu sa predloženom metodologijom i to na tri uzorka: kolektivno stanovanje, individualno stanovanje i ruralni sektor.

Uzorak iz kolektivnog stanovanja je pokazao najveći udio biorazgradivog otpada, a zatim baštenskog otpada. Karton je imao najveći udio među materijalom koji se potencijalno može reciklirati  a zatim slijede plastične kese i papir. Ostale subfrakcije plastike su imale manji udio.

U sektoru individualnog stanovanja bile su dominantne ostale biorazgradive frakcije, a zatim slijedi baštenski otpad. Karton je bio dominantna frakcija među materijalom koji se može reciklirati, dok su plastične kese imale najveći udio među subfrakcijama plastike. Ovaj uzorak je pokazao značajne količine građevinskog materijala, tekstila i fine frakcije.

U ruralnom sektoru, dvije dominantne frakcije biorazgradivog otpada imale su više od 50% od ukupne mase otpada. Drugi najveći dio je imao papir, i u kombinaciji sa kartonom čini do 14.73%. Plastične kese I u ruralnom sektoru imaju najveći udio od svih frakcija plastike

Upoređujući rezultate ove  analize može se zaključiti da u svakoj zoni stanovanja ostali biorazgradivi otpad i baštenski otpad predstavljaju najdominantnije frakcije. Uzorak iz sektora individualnog stanovanja  pokazuje najveći udio baštenskog otpada, dok ostali biorazgradivi otpad ima najveći udio u kolektivnom stanovanju.

Papir ima najveći udio u uzorku u ruralnoj oblasti, dok karton ima najveći udio u kolektivnom stanovanju. Frakcije kao što su pelene, tekstil, plastične kese, ambalažni otpad i PET imaju sličan udio u svim uzorcima.

Medicinski otpad, drvo i električna i elektronska oprema pokazuju izuzetno mali udio , dok koža nije prisutna ni u jednom uzorku.

Sveukupni morfološki sastav otpada u Opštini Pljevlja pokazuje da je više od 50% otpada biorazgradivi otpad. Otpad koji se može reciklirati sa značajnim udjelom su papir I karton . Sa druge strane plastične kese imaju udio od 4.58%, dok svi ostali materijali imaju ispod 4%.

Sezonska mjerenja su sprovođena nakon svakog godišnjeg doba.

Najveće sezonske promjene su prisutne u frakciji finog materijala. Ovaj materijal pokazuje najveći udio tokom zimskog perioda, prilično mali tokom ljeta i srednje vrijednosti tokom proljeća i jeseni. Uzrok ovome je taj što se u blizini grada nalazi rudnik uglja, pa čitav grad i sela u blizini grada koriste ugalj za grijanje. Male količine materijala fine frakcije tokom jeseni mogu se povezati sa relativno visokim temperaturama koje nisu karakteristične za opštinu Pljevlja i Novembar. Baštenski otpad ima najveći udio tokom ljeta i najniži udio tokom zime, dok ostale biorazgradive frakcije imaju najveći udio tokom jeseni. Ostale frakcije pokazuju manja odstupanja.

Najveća količina otpada je prikazana tokom poslednje (jesenje) kampanje, dok je stvaranje otpada imalo nisku vrijednost tokom proljeća i ljeta. Prosječna vrijednost količine otpada po glavi stanovnika dnevno je 0.55 kg.

1 KOMENTAR

Comments are closed.