Naslovna Vijesti Društvo Od početka godine rođeno 35 beba

Od početka godine rođeno 35 beba

0

Od po­čet­ka go­di­ne do ju­če u plje­valj­skom po­ro­di­li­štu ro­đe­no je 35 be­ba ko­je su sa pod­ruč­ja ove i op­šti­ne Ža­bljak. Iz po­ro­di­li­šta plje­valj­ske bol­ni­ce na­gla­ša­va­ju da i ovaj po­da­tak go­vo­ri da se na­sta­vlja sa tren­dom pa­da na­ta­li­te­ta, od­no­sno da će vje­ro­vat­no u ovoj go­di­ni bi­ti ma­nje ro­đe­ne dje­ce, ne­go to­kom pro­šle ka­da je ro­đe­nao 196 be­ba.
-Sa pod­ruč­ja plje­valj­ske i ža­bljač­ke op­šti­ne u na­šem po­ro­di­li­štu od No­ve go­di­ne do ju­če ro­đe­no je 35 be­ba. Da­nas su bi­la dva po­ro­đa­ja i ro­đe­ne su dvi­je dje­voj­či­ce, re­če­no nam je u plje­valj­skom po­ro­di­li­štu.
U Plje­vlji­ma po­sled­njih go­di­na broj no­vo­ro­đen­ča­di se sma­nju­je, a ri­jet­kost je da se u to­ku jed­nog da­na ro­di ndvo­je ili vi­še dje­ce. Ka­ko je da­nas 5. mart, od­no­sno se­dam­de­se­ti dan u go­di­ni, ra­ču­ni­ca go­vo­ri da se sva­kog dru­gog da­na ra­đa­la po jed­na be­be. Ako se ta­ko na­sta­vi u na­red­nim mje­se­ci­ma on­da se mo­že oče­ki­va­ti da broj no­vo­ro­đen­ča­di ne bu­de ve­ći od 183 be­be.

Izvor Dan