Naslovna Vijesti Informacije dostupne svima Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

0

POSEBNE ORGANIZACIJE 

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 

Za organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije može se osnovati javna ustanova, u skladu sa zakonom.

Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju  može osnovati država, jedinica lokalne samouprave i druga pravna i fizička lica.

Sredstva za rad ustanove  obezbjeđuje osnivač. 

Radni centar 

Za zapošljavanje i radno – terapeutske aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije lica sa invaliditetom,

posebno sa teškim invaliditetom,koja se ne mogu zaposliti niti održati zaposlenje pod opštim niti pod posebnim uslovima, može se osnovati radni centar kao ustanova za zaštitu tih lica.

Radni centar može osnovati jedinica lokalne samouprave, Zavod, centar za socijalni rad i jedno ili više pravnih i fizičkih lica.

U radni centar se mogu zaposliti lica sa invaliditetom koja ne postižu radni učinak veći od 50% u odnosu na lica istog životnog doba, stručne spreme i pod istim uslovima rada.

Radni centar mora imati najmanje 80% zaposlenih lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Lice sa invaliditetom na radu u radnom centru ima položaj korisnika usluga.

Zaštitna radionica 

Za zapošljavanje i rad lica sa invaliditetom može se osnovati zaštitna radionica.

Zaštitna radionica se može osnovati kao oblik obavljanja privredne djelatnosti, u skladu sa posebnim

zakonom,pod uslovom da zapošljava najmanje 51% lica sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih.

Zaštitnu radionicu može osnovati jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, preduzetnik, Zavod, nevladina organizacija lica sa invaliditetom, udruženje poslodavaca, sindikat i drugo pravno i fizičko lice.

Ako zaštitnu radionicu osnivaju dva ili više osnivača, njihova međusobna prava i obaveze uređuju se posebnim ugovorom.

Zaštitni pogon 

Poslodavac je dužan da, u okviru sistema poslovanja u kojem su otežani uslovi rada koji povećavaju nastanak invalidnosti, organizuje poseban pogon zaštitnog karaktera ( zaštitni pogon )  za rad lica sa invaliditetom.

Zaštitni pogon se organizuje ako poslodavac ima utvrđena radna mjesta na kojima se mogu zaposliti lica sa invaliditetom u adaptiranom ambijentu i u zavisnosti od potreba lica sa invaliditetom.

Zaštitni pogon  može se organizovati pod uslovom da ima najmanje 50% radnih mjesta za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Uslove i kriterijume u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra koje treba da ispunjava izvođač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon propisuje Ministarstvo. 

Radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon imaju povlašćen status u skladu sa posebnim propisima.

Povlašćeni status podrazumijeva:

1) oslobađanje od plaćanja carine na uvoz specijalne opreme, uređaja, rezervnih djelova, instrumenata i

potrošnog materijala za lica sa invaliditetom, pod uslovom da se ne proizvode u zemlji;

2) oslobađanje od plaćanja poreza na dobit, srazmjerno broju zaposlenih lica sa invaliditetom u ukupnom

broju zaposlenih kod poslodavca.

Ako radni centar, zaštitna radionica ili zaštitni pogon, u toku obavljanja djelatnosti prestanu da ispunjavaju uslove koji su propisani za njihovo organizovanje, odnosno osnivanje gube povlašćen status.

Tekst je rezultat aktivnosti podržanih od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Lutrije Crne Gore