Naslovna Vijesti Informacije dostupne svima Fond za profesionalnu rehabilitaciju

Fond za profesionalnu rehabilitaciju

0

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Fond se organizuje u Zavodu.
Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz :
1) posebnog doprinosa koji uplaćuju poslodavci
2) budžeta Crne Gore;
3) budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji lice sa invaliditetom ima prebivalište;
4) donacija i pomoći od strane domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;
5) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda koriste se za:
1) mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije za nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom;
2) sufinansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje;
3) programe aktivne politike zapošljavanja u kojima učestvuju lica sa invaliditetom;
4) subvencije poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom
5) finansiranje grant šema;
6) novčane pomoći za vrijeme trajanja profesionalne rehabilitacije
Postupak i metodologiju za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje i finansiranje grant šema propisuje Ministarstvo.

U cilju praćenja realizacije mjera i aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i namjenskog korišćenja sredstava Fonda, Zavod obrazuje Savjet Fonda.
Nadležni organ Zavoda odlučuje o realizaciji mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i o namjenskom korišćenju sredstava Fonda, uz pribavljeno mišljenje Savjeta Fonda.
Savjet ima pet članova, od kojih dva predlažu udruženja koja predstavljaju lica sa
invaliditetom, a po jednog Ministarstvo, reprezentativno udruženje poslodavaca Crne Gore i reprezentativna organizacija sindikata na nivou Crne Gore.
Ako postoji više reprezentativnih udruženja poslodavaca Crne Gore, odnosno više reprezentativnih organizacija sindikata na nivou Crne Gore, u Savjet Fonda se predlaže zajednički predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca, odnosno reprezentativnih organizacija sindikata.
Savjet se imenuje na period od četiri godine.
Savjet bira predsjednika iz sastava članova koji predstavljaju lica sa invaliditetom
Savjet donosi poslovnik o svom radu.

Godišnji izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja lica sa invaliditetiom i korišćenju sredstava Fonda, Zavod podnosi Ministarstvu.

Tekst je rezultat aktivnosti podržanih od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Lutrije Crne Gore