Naslovna Vijesti Društvo Javni poziv za a predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu...

Javni poziv za a predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju nevladinih organizacija

1

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja,  na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija uputio je nevladinim organizacijama Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju nevladinih organizacija Nevladine organizacije će u Radnoj grupi imati dva predstavnika. Pravo predlaganja kandidata za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije koje imaju sjedište u Pljevljima. Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

– upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

– u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost

– je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

– više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:

– kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

– kopije akta o osnivanju i Statuta;

– pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini

– kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:

– je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

– posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

– nije član organa političkih partija glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl., javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju:

– fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za

člana Radne grupe;

– biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

– izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili

državni službenik, odnosno namještenik;

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predloge dostaviti poštom ili lično na adresu Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, s a napomenom: „Za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju nevladinih organizacija“.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici http://www.pljevlja.me/ objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Sekretar Sekretarijata će u roku od pet dana od dana objave liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, donijeti odluku o izboru dva kandidata za članove Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju nevladinih organizacija. Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

 

1 KOMENTAR

  1. Kao članica NVO sektora pitamo se šta se dešava sa nevladinim sektorom u Pljevljima , zašto se ne raspiju konkursi več nekoliko godina , i do kada će ići ovako, lično ću se potruditi , da sama postavim pitanje na nekom od sledećih skupština preko odbornika . Gdje stoji i ide to. Kome smo predavali dokumenta i zašta će Vam.

Comments are closed.