Naslovna Najnovije vijesti Predstavljamo Vam NVO iz Pljevalja-NVU „Zračak nade“

Predstavljamo Vam NVO iz Pljevalja-NVU „Zračak nade“

0

1. Kada je NVU „ Zračak Nade“ osnovano i koji su ciljevi osnivanja Udruženja ?
Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „ Zračak Nade“ osnovano je 01. februara 2002. god. Osnovni cilj osnivanja Udruženja bio je taj da se skrene pažnja javnosti na djecu sa smetnjama u razvoju i da se poboljšaju uslovi za ostvarenje prava koja im pripadaju rođenjem.

2. Ko je ciljna grupa Udruženja?

Direktna ciljna grupa Udruženja su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, a indirektna su njihovi roditelji i porodice, kao i šira lokalna zajednica.

3. Kakvi su uslovi rada vašeg Udruženja ( da li imate prostor za rad, opremu neophodnu za rad, zaposlene)?

Udruženje ima u svom vlasništvu kuću od 150m2 u ulici “ Voja Đenisijevica” br 14, u kojoj se nalaze naše kancelarije. Kancelarije, kao i ostale prostorije za rad, su kompletno tehnički opremljene. U kancelarijama se nalaze računari sa svom pratećom opremom, telefon, fax, internet linija. Prostorije za individualni i grupni rad su opremljene audio i vizuelnom opremom ( TV uređaji, kablovska TV, DVD plejeri, kamere, projektori, itd.). Fizikalna sala je opremljena terapeutskim stolovima, strunjačama, loptama, švedskim ljestvama, trenažnim biciklom, trenažnom trakom, i foteljom za masažu. U našem vlasništvu je i kombi vozilo za prilagođeni prevoz djece i omladine sa smetnjama u razvoju od kuće do škole i Udruženja i nazad. Naše Udruženje ima stalno zaposlene dvije osobe. Udruženje angažuje po ugovoru o djelu 10 osoba ( defektologa, logopeda, radnog terapeuta, psihologa, fizioterapeuta, vaspitačicu, učitelja/icu, vozača ), i 24 osobe angažovane po ugovoru o radu koji pružaju podršku djeci sa smetnjama u razvoju. Što se tiče finansijskih uslova, Udruženje se finansira projektno, tj. od sredstava koja se dobijaju, pisanjem projekata, od donatora i od donacija. Na žalost, kako smo generalno u vremenu ekonomske krize, i mi imamo problem sa finansiranjem, jer je sve manji broj donacija i donatora koji finansijski podržavaju djelovanje NVU sektora.

4. Realizovani porojekti i donatori u toku dosadašnjeg perioda rada Udruženja?

Udruženje je realizovalo veliki broj projekata do sada, neki od njih su: „ Biblioteka igračaka“- uz podršku Save the children UK, UNICEF- a i SO Pljevlja; „Prevencija zanemarivanja djece sa posebnim potrebama“- OSCE- a i Vlade Kraljevine Holandije; “ Naučimo da bismo pomogli“- Vlada RCG;“ Pravo na rehabilitacija u mjestu gdje živim“- Share- see „ Svakom sunce isto sija svoje pravo hoću i ja“-Vlada RCG “Rehabilitacija kao pravo na život“-UNDP, ”Jednake mogućnosti kao pravo na život”- U.S. Consulate Podgorica; ” Ja nisam dijete sa druge planete”- BCIF-a i CNF- a. ” Podrška inkluziji”- Share- see;“ Živite sa nama a ne pored nas“- Share- see; „Razvojno savjetovalište u Pljevljima“- Vlada RCG; „ Organizacija žena strankinja u Crnoj Gori MILA“; “Opremanje prostora za rad fizioterapeuta“- USAID/ CHF; „ Podrška primjeni inkluzivnog obrazovanja u Pljevljima“- u saradnji sa JPU Dječji vrtić Pljevlja- Save the children UK; “ Muziko terapija i radna terapija“- u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta- Crveni krst Srbije i Crne Gore; “ Pomozite mi hoću da odrastem“- Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću; „ Dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju“- BCIF- CNF; „ Dnevni centar za djecu sa teškoćama u razvoju“- podržan od Komisije za raspodjelu stedstava od igara na sreću 2007. god. sa ciljem izgradnje DC u Pljevljima; „ Radionice za djecu sa teškoćama u razvoju“- sa ciljem izlaganja i prodaje radova djece sa teškoćama u razvoju urađenih različitim tehnikama koji je podržala opština Pljevlja; „ Samozbrinjavanje i samostalan život djece sa teškoćama u razvoju”- sa ciljem poboljšanja očuvanih sposobnosti djece sa teškoćama u razvoju, poboljšanje integracije i socijalizacije djece sa teškoćama u razvoju, osnaživanja roditelja za dalji rad i promjena nivoa svijesti okoline, koji je podržala opština Pljevlja; „Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju kao socijalni servis na lokalnom nivou“- podržan od Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću 2008. god. sa ciljem izgradnje DC u Pljevljima. „ Sunčane radionice“- u saradnji sa ZZZCG– Biro rada Pljevlja; „ Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju kao socijalni servis na lokalnom nivou– nastavak aktivnosti“- podržan od Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću 2009. god. sa ciljem izgradnje DC u Pljevljima; „ Personalni asistenti i asistenti u nastavi za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju“- u saradnji sa ZZZCG- Biro rada Pljevlja; „ Kreativne radionice za osobe sa invaliditetom“- u saradnji sa ZZZCG– Biro rada Pljevlja; „ Asistenti u nastavi za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju“- u saradnji sa ZZZCG- Biro rada Pljevlja; „ I ja imam pravo na zaposlenje- podrži me“- projekat koji je podržao ZZZCG u okviru IPA projekta; „ Lokalni plan akcije za socijalne servise za djecu i mlade“- koji je podržala Američka ambasada; „ Škola svakodnevnih životnih aktivnosti“- projekat koji su podržali fAKT i CNF; „ Uvođenje konduktivne metode rada sa djecom sa smetnjama u razvoju u Dnevnom boravku u Pljevljima“- projekat koji je podržao ORT America; „ Budi drug promijeni svijet“- projekat koji je podržao fAKT i Skan fondacija; „ Dnevni centar– korak ka socijalnoj inkluziji“- projekat koji je podržao UNICEF u okviru IPA projekta; „ Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“- projekat koji je podržan od Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću; „ Budi inkluzivan- volontiraj“– projekat koji je podržan od UNICEF- a; „ Kreativne radionice u poludnevnom boravku“– projekat koji je podržan od Opštinske komisije za raspodjelu sredstava NVO; „ Radna praksa za visokoškolce“- ZZZ CG; „ Nastavak rada socijalnih servisa za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“- Projekat podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od Igara na sreću i „ Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem”- ZZZ CG.

5. Aktivnosti koje su u toku?

NVU „ Zračak Nade“ ove godine realizuje projekat „ Poludnevni boravak- socijalni servis podrške za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od Igara na sreću za 2014.god. i Javne radove ZZZ CG u okviru kojih realizujemo sledeće projekte: „ Asistenti u nastavi za djecu i omladinu sa posebnim obrazovnim potrebama“ u trajanju od 3 mjeseca, „ Asistenti za pomoć u kući djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“ u trajanju od 4 mjeseca i „ Kreativne radionice za omladince sa smetnjama u razvoju“ u trajanju od 3 mjeseca i projekat ZZZ CG „ Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem” u trajanju od 9 mjeseci.

6. Kako biste ocijenili saradnju sa nadležnim institucijama na lokalnom i na državnom nivou, kao i sa drugim organizacijama?

Saradnja sa nadležnim institucijama na lokalnom nivou je zaista na jako visokom nivou. Orazvijenosti saradnje na lokalnom nivou najbolje svjedoči izgradnja Dnevnog centra „ Pljevlja“ za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, što je prepoznato kao primjer dobre prakse i saradnje NVO „ Zračak Nade“ i lokalnih institucija. To je svakako, plod dugogodišnjeg rada na izgradnji i jačanju dobrih partnerskih odnosa. Saradnja na državnom nivou je takodje dobra, mada je u nekim situacijama mnogo efektivnije djelovati u okviru mreža organizacija, koje imaju slične ili iste ciljeve. Saradnja sa srodnim organizacijama je neophodna i možemo sa pravom reći da je na zadovoljavajućem nivou. Bez obzira na sve rečeno, mislim da je neophodno stalno raditi na jačanju postojećih partnerskih odnosa i izgradnji novih.
7. U toku dosadašnjeg rada šta se promijenilo u vašoj sredini aktivnostima koje je sprovodila vaša nevladina organizacija?
Kako je dug period djelovanja našeg Udruženja, 13 godina intenzivnog rada i mnogo realizovanih projekata kao rezultat svega se primjećuju ogromne promjene. Svi projekti koje smo realizovali i koji su i sada u toku su usmjereni na poboljšanje položaja OSI, povećanje socijalne uključenosti OSI u sve sfere društvenog života, poboljšanje socijalne i zdravstvene zaštite i na stvaranje uslova na tržištu rada za zapošljavanaje OSI. Razvijanje socijalnih servisa podrške za djecu i omladinu sa smetnjmama u razvoju dovelo je povećanja kvaliteta života naše ciljne grupe, tj. djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Aktivnosti kojima smo uticali da dodje do ovih promjena su realizovani projekti, kampanje, učešća na raznim skupovima, edukacijama, učešća u pisanju važnih strateških dokumenata. Rad na podizanju svijesti o položaju i pravima OSI kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou je doveo do toga da naš grad Pljevlja prepoznaju u državi kao inkluzivni grad, kao primjer stvaranja i razvoja duha socijalne inkluzije. Ovim aktovnostima se utiče direktno na brisanje predrasuda prema OSI. Djeca sa smetnjama u razvoju od najranijeg uzrasta imaju podršku. Značaj rane detekcije i intervencije je prepoznat i naše Udruženje zajednički sa Jedinicom za podršku djeci sa posebnim potrebama- Pljevlja pruža podršku djeci od najranijeg uzrasta. Naši vrtići, osnovne i srednje škole su već odavno inkluzivne. Djeca sa smetnjama u razvoju, koja imaju posebne obrazovne potrebe, zajedno sa svojim drugarima bez smetnji u razvoju pohadjaju nastavu i uz vršnjačku podršku mnogo lakše odrastaju i prevazilaze prepreke. Otvaranje i rad Dnevnog centra “ Pljevlja“ za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju je još jedan od socijalnih servisa podrške za OSI i njihove porodice. Rayvijanje volonterskog servisa je takodje nešto na šta se posebno ponosimo. Podrška djece i mladih ljudi bez smetnji u razvoju je jako važna za socijalizaciju i uopšte život OSI. Omladinci sa smetnjama u razvoju su pored diploma, koje su stekli u procesu formalnog obrazovanja, imali priliku da se u okviru projekata edukuju za nova zanimanja i tako steknu kvalifikacije, što značajno doprinosi njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada i povećava šanse za zaposlenje.
8. Vaši planovi u narednom periodu?
Naše Udruženje planira i u narednom periodu da radi na procesu razvijanja socijalne inkluzije, kreiranja i održavanju postojećih servisa podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Pored ovih ciljeva, takodje ćemo djelovati i na sistemskom rješavanju važnih pitanja vezanih za povećanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjamam u razvoju, na boljoj implementaciji postojećih zakona i izmjenama i kreiranju novih zakona koji će poboljšati položaj OSI.
Predsjednik NVU “ Zračak Nade“
Stanica Lončar
Slađana Gorgievska i Marina Soković, učesnice Javnog rada „Informacija bez prepreka“