Naslovna Sport Fudbal Prva pobjeda Dečića u proljećnom dijelu prvenstva

Prva pobjeda Dečića u proljećnom dijelu prvenstva

0

De­čić – Ru­dar 1:0 (0:0)

Sta­di­on: „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: oko 700. Su­di­ja: Ni­ko­la Da­ba­no­vić (Pod­go­ri­ca) – 0,5. Po­moć­ni­ci: Di­mi­tri­je Mr­gu­no­vić (Pod­go­ri­ca) – 1,5 i Mar­ko Stan­ko­vić (Ce­ti­nje) – 2. Stri­je­lac: Zla­ti­ča­nin u 64. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: S. Mar­ko­vić (De­čić), Ra­da­no­vić, Gor­dić, Đu­rić (Ru­dar).

DE­ČIĆ: Dre­še­vić 1,5 Ljulj­đu­raj 1; Vuč­ko­vić 2;  Mar­ko­vić 1,5; Ra­mo­vić 2; Zla­ti­ča­nin 2,5; Kuč 1,5

(od 87. Ako­sta) Ora­ho­vac 0,5; (od 62. Ka­sa­pi); Pe­pić 1; (od 58. La­za­re­vić 1,5); Se­ra­tlić 1,5; B. Mar­ko­vić 1;

RU­DAR: Ra­da­no­vić 1; To­ma­še­vić  0,5; (od 75. Ta­lo­vić); Ne­sto­ro­vić 1,5; Gor­dić 1; Đur­đić 1; Ka­to 0,5; Fa­tić 2; Igu­ma­no­vić1.5 ;Vla­ho­vić 1,5; Jo­va­no­vić 0,5; Ba­jić 1;

Igrač utak­mi­ce: Mi­ro­slav Zla­ti­ča­nin (De­čić) – 2,5.

Čeh Pa­vel Ma­lu­ra je po­bje­dom de­bi­to­vao na klu­pi De­či­ća. Iz­dr­ža­li su Tu­za­ni ve­li­ki psi­ho­lo­ški pri­ti­sak jer su igra­li prak­tič­no meč bi­ti ili ne bi­ti i po­got­kom Mi­ro­sla­va Zla­ti­ča­ni­na u 64. mi­nu­tu sa­vla­da­li Ru­dar. Zad­nji ve­zni do­ma­ćih je bio naj­vi­ši u sko­ku po­sli­je cen­tar­šu­ta Er­mi­na Se­ra­tli­ća iz kor­ne­ra i gla­vom za­ku­cao lop­tu u mre­žu.

Po­go­dak Zla­ti­ča­ni­na je bio tek dru­gi šut u okvir go­la na me­ču. Fud­ba­le­ri oprav­da­nje mo­gu na­ći u ja­kom vje­tru, ali in­te­re­sant­no je da su do­ma­ći igra­li bo­lje u dru­gom po­lu­vre­me­nu ka­da je vje­tar du­vao u le­đa Plje­vlja­ci­ma. Iz pr­vog po­lu­vre­me­na je vri­je­dan po­me­na sa­mo so­lo pro­dor Bla­ža Igu­ma­no­vi­ća ko­ji je na­mje­stio zi­cer Mi­ro­ju Jo­va­no­vi­ću, a ovaj se obru­kao. U na­stav­ku je Igu­ma­no­vić ta­ko­đe bio in­spi­ri­san. Me­đu­tim, Ko­sta Ba­jić ni­je naj­bo­lje za­hva­tio lop­tu po­sli­je nje­go­vog cen­tar­šu­ta. Do­ma­će sna­ge je raz­dr­mao re­ze­r­vi­sta Bo­jan La­za­re­vić. Za­da­vao je La­zo do­sta mu­ke „ru­da­ri­ma” po de­snoj stra­ni. U 60. mi­nu­tu je upo­slio Bo­ža Mar­ko­vi­ća, či­ji po­ku­šaj su de­fan­ziv­ci go­sti­ju osu­je­ti­li. Tri mi­nu­ta ka­sni­je je kao na tac­ni po­slu­žio Edvi­na Ku­ča ko­ji je šu­ti­rao iz pr­ve u do­nji li­je­vi ugao go­la Mi­lo­ša Ra­da­no­vi­ća, a ovaj pa­ra­dom iz­bio lop­tu u kor­ner iz ko­jeg je po­stig­nut je­di­ni po­go­dak na me­ču. Do kra­ja me­ča su Ivan Fa­tić sa dis­tan­ce i di­rekt­no iz kor­ne­ra, od­no­sno Ne­djelj­ko Vla­ho­vić iz da­lji­ne po­ku­ša­li da uz po­moć vje­tra po­rav­na­ju re­zul­tat, ali Ve­dad Dre­še­vić ni­je ri­zi­ko­vao već je lop­tu „bok­so­vao” pre­ko preč­ke.

Rezultati 20. kola

BUDUĆNOST – ZETA 2:0 (1:0)

Orahovac 11, Raičević 90+2

PETROVAC – MLADOST 1:1 (0:0)

Muhović 76 – Mugoša 71.

DEČIĆ – RUDAR 1:0 (0:0)

Zlatičanin 64.

GRBALJ – LOVĆEN 0:0

MORNAR – MOGREN 3:0 (1:0)

Memedović 33, Vujačić 58, 59.

Sjutra

SUTJESKA – ČELIK (13, TV)

Tabela:

tabela 1