Naslovna Sport Fudbal Pljevlja odnijela veliki bod

Pljevlja odnijela veliki bod

0

Baraž za popunu druge lige 2. kolo

Sta­di­on Zo­re u Spu­žu. Gle­da­la­ca: oko 900. Su­di­ja: Dra­gan Mi­ju­ško­vić(Nik­šić) 2. Po­moć­ni­ci: Jo­vi­ca Ta­tar(Pod­go­ri­ca) 2 i Še­ko Ša­bo­tić(Tu­zi) 2. Stri­jel­ci: Pa­jo­vić u18. za Zo­ru, a Mr­dak u 60. mi­nu­tu za Plje­vlja. Žu­ti kar­to­ni: Jok­si­mo­vić, Le­čić i Bam­bur (Plje­vlja).

ZO­RA: Mu­go­ša 1, Če­le­bić 1, Đan­kić 1, M. Pa­jo­vić 2, Dr­lje­vić 1, Mi­lo­njić1,5 (Vi­da­ko­vić), To­ma­še­vić 1, V. Pa­jo­vić 1,5 (Mu­go­ša-), Bo­ja­no­vić1, Bo­gi­će­vić 1 ( Mi­lič­ko­vić-), Đu­rič­ko­vić 1,5.

PLJE­VLJA: Si­mo­vić1, Jok­si­mo­vić 1, Pe­trić 0,5, Da­mja­no­vić 0,5, Le­čić 1, Bam­bur 1, Drob­njak1 (Dra­ško­vić-), Cmi­lja­nić 1,5, Pa­je­vić 1 (Vu­ko­vić-), Mr­dak 1,5.

Igrač utak­mi­ce: Mi­haj­lo Pa­jo­vić (Zo­ra) 2.

Spu­ža­ni su nad­i­gra­li Plje­vlja­ke, ali im je ne­do­sta­ja­lo sre­će da osvo­je ci­je­li pli­jen u pr­voj utak­mi­ci ba­ra­ža za Dru­gu li­gu.

Do­ma­ći su od­lič­no po­če­li, br­zo po­ve­li,a na po­čet­ku dru­gog po­lu­vre­me­na ima­li su ide­al­nu pri­li­ku pre­ko Mi­lo­nji­ća da du­pli­ra­ju pred­nost.Me­đu­tim, ka­ko tu šan­su ni­je­su is­ko­ri­sti­li go­sti su za­i­gra­li bo­lje i iz­jed­na­či­li go­lom Mr­da­ka.

Ta­be­la

1.Plje­vlja 2 1 1 0 3:1 4

2.Zo­ra 1 0 1 0 1:1 1

3.Ar­se­nal 1 0 0 1 0:2 0

U3. ko­lu (30. ma­ja) sa­sta­će se: Ar­se­nal – Zo­ra.