Sport

Budućnost šampion!


„Plavi“ protiv Rudara osvojili bod i ovjerili titulu

Bu­duć­nost – Ru­dar 1:1 (1:0)

Sta­di­on: Pod Go­ri­com. Igra­no bez pri­su­stva gle­da­la­ca. Su­di­ja: Alek­san­dar Mar­ko­vić (Ce­ti­nje) 2,5. Po­moć­ni­ci: Dra­gan Vu­jo­vić (Ce­ti­nje) – 2 i Mi­loš Aso­vić (Be­ra­ne). Strel­ci: Ra­do­njić u 32. za Bu­duć­nost, a Igu­ma­no­vić u 66. mi­nu­tu za Ru­dar. Žu­ti kar­to­ni: Kam­be­ro­vić, Fla­vio (Bu­duć­nost), Alić (Ru­dar).

Bu­duć­nost je re­mi­jem pro­tiv Ru­da­ra i te­o­ret­ski obez­bi­je­di­la pr­vo mje­sto i po dru­gi put pe­har naj­bo­ljeg sti­ći će na sta­di­on pod Go­ri­com. Ob­i­sti­ni­le su se, da­kle, na­go­vje­šta­ji da će baš ovaj du­el kre­i­ra­ti pla­sman. Ali, od­mah da na­po­me­ne­mo, da je Bu­duć­nost stre­pje­la do sa­mog kra­ja, a s ob­zi­rom da je Pod­go­ri­ča­ni­ma i bod bio do­vo­ljan, sla­vlje na kra­ju bi­lo je i te ka­ko ve­li­ko, ali i za­slu­že­no.

Te­ška utak­mi­ca, upo­zo­ra­vao sam na ta­ko ne­što. Ipak, po­ka­za­li smo kva­li­tet i slo­bod­no mo­gu re­ći za­slu­že­no do­šli do dru­ge ti­tu­le. I Ru­dar je igrao do­bro, mi smo ra­no po­sti­gli po­go­dak i kao da smo već ta­da bi­li za­do­volj­ni sa po­stig­nu­tim. U dru­gom po­lu­vre­me­nu Ru­dar je ne­ko­li­ko pu­ta pri­pri­je­tio, po­sti­gao čak i po­go­dak, ali za­slu­že­no smo osvo­ji­li bod ko­ji nam je do­neo ti­tu­lu – re­kao je pri­lič­no za­do­vo­ljan šef struč­nog šta­ba Bu­duć­no­sti, Mi­o­drag Ra­du­lo­vić

U pe­ri­o­dod od tre­ćeg do de­ve­tog mi­nu­ta Plje­vlja­ci su tri pu­ta za­pri­je­ti­li, a u tom 9. mi­nu­tu Ivi­ca Jo­va­no­vić je za­ma­lo bio ne­pre­ci­zan. Mi­nu ka­sni­je za­pri­je­ti­la je i Bu­duć­nost. Dra­gan Bo­ško­vić je ide­al­no upo­slio naj­bo­ljeg stri­jel­ca Bu­duć­no­sti Ad­mi­ra Adro­vi­ća, ali ovaj ni u ovom, a ni u to­ku či­ta­vog meč,a ni­je us­peo da na pra­vi na­čin na­mje­sti ni­šan­ske spra­ve. Od­mah po­tom Bu­duć­nost je ima­la još jed­nu pri­li­ku. Da­mir Ko­ja­še­vić je pro­šao kroz od­bra­nu Plje­vlja­ka, ali je gol­man Mi­lan Mi­ja­to­vić osu­je­tio nje­go­vu na­mje­ru i spa­sio svo­ju mre­žu. Sre­ća je na stra­ni „pla­vih” bi­la u 14. mi­nu­tu. Ivi­ca Jo­va­no­vić je šu­ti­rao sa ivi­ce še­sna­e­ster­ca i po­go­dio sta­ti­vu Ago­vi­će­vog go­la. I po­sle to­ga Ru­dar je imao još jed­nu pri­li­ku pre­ko is­ku­snog Ne­na­da Sto­ja­no­vi­ća, ko­jem da­nas ni­je bog zna šta po­la­zi­lo za ru­kom. Bu­duć­nost je po­ve­la u 32. mi­nu­tu. Ri­sto Ra­du­no­vić je kre­nuo ka go­lu go­sti­ju, pro­šao kroz od­bra­nu Ru­da­ra, po­tom ide­al­no cen­tri­rao, a ka­pi­te­nu Sr­đa­nu Ra­do­nji­ću ni­je ni­šta pre­o­sta­lo već da se po­klo­ni i za­tre­se mre­žu –1:0.

U dru­gih 45 mi­nu­ta oče­ki­va­la se, pri­je sve­ga, bo­lja igra Plje­vlja­ka, što se za­i­sta i do­go­di­lo. Bu­duć­nost kao da je že­lje­la da oču­va ste­če­nu pred­nost, a eki­pa Ru­da­ra je ko­rak po ko­rak osva­ja­la te­ren i na­sto­ja­la da iz­jed­na­či. To se i do­go­di­lo u 66. mi­nu­tu ka­da je Bla­žo Igu­ma­no­vić is­ko­ri­stio pas od Ali­ća i po­red ne­moć­nog Ago­vi­ća sme­stio lop­tu u mre­žu. Taj po­go­dak kao da je dao kri­la go­sti­ma. Vi­dje­li su u to­me svo­ju šan­su i kre­nu­li su že­šće. Me­đu­tim, Bu­duć­nost se od­lič­no bra­ni­la, do­mi­ni­rao je is­ku­sni Mi­tar Pe­ko­vić i li­je­vi bek Ri­sto Ra­du­no­vić, pa su se svi na­pa­di fud­ba­le­ra Ru­da­ra za­vr­ša­va­li na ivi­ci še­sna­e­ster­ca. No, u sa­mom fi­ni­šu ili bo­lje re­če­no u 90. mi­nu­tu Ru­dar je imao pri­li­ku. Slo­bo­dan uda­rac sa ivi­ce še­sna­e­ster­ca iz­veo je Vla­ho­vić, ali bio je ne­pre­ci­zan.

Po­sled­nji zvi­žduk su­di­je Alek­san­dra Mar­ko­vi­ća ozva­ni­čio je i po­če­tak ve­li­kog sla­vlja „pla­vih”, ko­ji će u sri­je­du sa na­vi­ja­či­ma, u du­e­lu pro­tiv Lov­će­na to sla­vlje i na­sta­vi­ti.

M.Ra­du­no­vić (Dan)