Naslovna Sport Fudbal Rudar trijumfovao protiv Dečića

Rudar trijumfovao protiv Dečića

0

Ru­dar – De­čić 1:0 (1:0)

Sta­di­on: Pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: oko 1.000. Su­di­ja: Sa­vo Vu­jo­vić (Ce­ti­nje) – 2. Po­moć­ni­ci: Dra­gan Vu­jo­vić (Ce­ti­nje) – 2 i Dra­gi­ša Dr­lje­vić (Be­ra­ne) – 2. Stri­je­lac: Vla­ho­vić u 29. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Alić, Iva­no­vić (Ru­dar), Ne­le­vić (De­čić).

RUDAR

Mi­ja­to­vić, Igu­ma­no­vić 2 (Ba­koč)  M. Jo­va­no­vić 1,5 Br­no­vić 2, Vla­ho­vić 2, Sto­ja­no­vić 2(Ne­rić) Fran­ci­ško­vić 1(Ka­lu­đe­ro­vić 1,5),  Iva­no­vić 1, Alić 1,5,  Ne­sto­ro­vić 1,5,  Adžić   2

DEČIĆ

Pa­vi­će­vić 2, Pa­do­vić 0,5, Ne­le­vić 1, Gu­tić 1, Baj­ra­mo­vić 0,5,  (Ve­šo­vić    –) Aj­ko­vić 1,5, Đu­kić  1, La­za­re­vić 0,5, (Ban­da   –) Pe­pić 1,5, Ga­vri­lo­vić0,5 Adžo­vić 0,5, (Ga­zi­vo­da     –)

IGRAČ UTAK­MI­CE: Ne­djelj­ko Vla­ho­vić (Ru­dar) – 2.

 

Evro­gol Vla­ho­vi­ća

Sa­mo par mi­nu­ta di­je­li­lo je Plje­vlja­ke od po­vrat­ka na pr­vo mje­sto. U tre­nu­ci­ma ka­da je su­di­ja Sa­vo Vu­jo­vić od­svi­rao kraj me­ča, iz Pod­go­ri­ce je sti­gla vi­jest da je Bu­duć­nost po­sti­gla gol pro­tiv Mla­do­sti. Da­kle, Ru­dar je pro­tiv De­či­ća upi­sao pla­ni­ra­nu po­bje­du, pa će u tre­ći krug pr­ven­stva ući sa bo­dom mi­nu­sa.

Me­đu­tim, vi­đe­no je sla­bo pr­vo po­lu­vri­je­me, a je­di­ni svi­je­tli tre­nu­tak bio je po­go­dak ka­pi­te­na Ru­da­ra Ne­djelj­ka Vla­ho­vi­ća. Pri­hva­tio je lop­tu na tri­de­se­tak me­ta­ra od go­la go­sti­ju, ras­pa­lio po njoj, po­go­dio preč­ku od ko­je se ona od­bi­la u mre­žu. Bio je to po­tez ko­ji se ri­jet­ko gle­da na cr­no­gor­skim te­re­ni­ma.

U dru­gom di­je­lu me­ča je bi­lo do­sta si­tu­a­ci­ja iz ko­jih se mo­gao pro­mi­je­ni­ti re­zul­tat. Re­đa­le su se šan­si, ali i apla­u­zi za­do­volj­nih na­vi­ja­ča, ali se mre­ža De­či­ća vi­še ni­je tre­sla. Po­ku­ša­va­li su Bla­žo Igu­ma­no­vić, Igor Iva­no­vić, Ne­nad Sto­ja­no­vić, po­tom opet i Vla­ho­vić. Iako je Ru­dar sla­vio mi­ni­mal­no, pu­bli­ka je za­do­volj­na na­pu­sti­la tri­bi­ne sta­di­o­na pod Go­lu­bi­njom.

– Kao i pro­tiv Pe­trov­ca, znat­no bo­lji smo bi­li u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ali mo­jim igra­či­ma če­sti­tam, kao da su či­ta­vu utak­mi­cu od­i­gra­li u istom rit­mu. Pre­su­dio je taj evro­gol Ne­djelj­ka Vla­ho­vi­ća. Ide­mo da­lje, u no­ve bit­ke, bi­će još va­tre do kra­ja pr­ven­stva – is­ta­kao je na­kon me­ča Dra­gan Ra­do­ji­čić, tre­ner Ru­da­ra.

Pogledajte prilog televizije Pljevlja

Tabela

1 BUD Budućnost 22 17 3 2 36 54
2 RUD Rudar 22 16 5 1 24 53
3 MOG Mogren 22 10 9 3 14 39
4 ZET Zeta 22 11 6 5 9 39
5 PET Petrovac 22 9 6 7 1 33
6 MLA Mladost 22 7 6 9 -6 27
7 GRB Grbalj 22 7 4 11 -7 25
8 DEC Dečić 22 7 2 13 -11 23
9 BER Berane 22 6 4 12 -11 21
10 SUT Sutjeska 22 3 8 11 -11 17
11 BOK Bokelj 22 4 4 14 -18 16
12 LOV Lovćen 22 2 9 11 -20 15

 

foto: Dejan Kandić